www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bare landbrukskontoret sier nei til slektsbolig On. 2. des. 2020
Meny

Bare landbrukskontoret sier nei til slektsbolig

Nordre Brevig Gård ved innkjørselen til det sentrale Son sørfra har vært i Brevig-familiens eie sammenhengende siden 1832. Fra 1974 ved nåværende eiere. Driften har vært forpaktet bort siden 1946. Her har det vært gårdsdrift helt siden middelalderen.Tunet har en bygningsmasse som spenner fra 1700-tallet fram til nyere tid. Slik framstår gårdsanlegget for det som var to bruk fram til 1985, fotografert i dag. Ole Løes' del av anlegget er overtatt i 1995 og 2004. Men det tidligere Løes-våninghuset i blått bakerst er nå skilt ut og eies av andre. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 19.08.13 (Reporter Svein-H. Strand) En ny Brevig-generasjon vil overta Nordre Brevig Gård, videreføre kulturlandskapet og utvide driften til "åpen gård". Med dyr og litt produksjon av grønnsaker og rotfrukt i tillegg til hveteproduksjon som i dag. De vil bo i våningshuset og at det bygges en stedstilpasset slektsbolig på beitemarka vest for tømmerlåven ved tunet. En kårbolig for mor og far som da i det nære kan gi råd og dåd. En kompetanse som ellers måtte innleies.

♦ Alle sier ja til å gi dispensjon fra regelverket for bygging i NLF-sone (natur-, landbruk, friområde). Bare ikke Landbrukskontoret i Follo. Der følger de boka, noe som understrekes slik at det til forveksling likner en unnskyldning.

Nordre Brevig Gård med 47 dekar dyrket mark er nemlig for liten i areal og produksjon til å ha to våningshus. Bare betydelig større bruk som blir delt får oppføre enda et våningshus, påpeker landbrukssjef Ole Eide og rådgiver Stein Sæter ved Landbrukskontoret i Follo.

Men for statens representant Fylkesmannen er det greit. Også for Akershus fylkeskommune og Ressurssenteret for eldre landbruksbygg. Og for Naturvernforbundet i Vestby ved landskapsarkitekt Kristian V. Østby.

Sist, men ikke minst: Også i den politiske behandling i plan- og miljøutvalget ble det ja i dagens møte. Etter en befaring på gården.


Den særpregede gården med pågående anleggsarbeid i randsonen, sett fra "Grevlingveien", Sigurd Stenes vei, i dag. LM-foto: Svein-H. Strand

Greit var det også for Vestby-rådmann Knut Haugestad i innstillingen til plan- og miljøutvalgets møte, med bygningsavdelingens Live Eek som saksbehandler for det svært omfattende dokumentframlegget.

Eierne Einar Andreas Brevig (ansvarlig søker) og ektefellen Jannicke Magnus Brevig har forberedt planen i lang tid og har levert omfattende begrunnelser og historiske opplysninger.

Allerede i 2007 ble de første planene anbefalt i en uttalelse av kommunens daværende kultursjef Birger Hekkelstrand som er vedlagt saksframlegget.

Datteren Maren-Sophie Brevig med odelsrett og samboeren Jonas Berg Jonas har dokumentert planene og hensiktene i et eget skriv. 

♦ - Ved å fortsatt kunne ha eldste generasjon på gården, vil skjøtselsarbeidet på eiendommen bli overkommelig for en småbarnsfamilie med to fulle jobber utenfor bruket.

♦ Dette understreker Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger i sine vurderinger. Driftsbygningene har et samlet bruksareal på ca 1300 kvadratmeter.

En betingelse for at det gis dispensasjon er at en ny bolig ikke kan fradeles som egen boligeiendom og selges på det frie marked. Dette er en klausul som må tinglyses.

♦ Videre må det utføres arkeologisk registrering i området før tiltaket starter, slik fylkeskommunen har satt som en forutsetning for sin del. Fylkesrådmannen uttalte for øvrig at tiltaket "ikke i vesentlig grad" er i konflikt med de interesser og ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta.

♦ Ansvarlig tiltakshaver og prosjekterende er vår lokale sivilarkitekt Hans-Kjell Larsen MNAL, en avholdt senior i arkitektfaget og som på det nærmeste er nabo med Nordre Brevig Gård. Larsens skriv til søknaden, sammen med en anbefaling fra Bjørn Linnestad, gårdeier og entusiast for gårdspleie i den andre enden av kommunen, en ressurs i Vestby Historielag gjennom en årrekke, utgjør interessante bidrag til helheten.


Her dyrkes det hvete på 47 dekar. Men bortforpaktet som driften er, innbringer det bare 6000 kroner i året før eierne. Samlet areal dyrket mark med beiteområder er på 97 dekar. LM-foto: Svein-H. Strand


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland