www.lokalmagasinet.no NYHETER | Bare del av en stor budsjettpost Sø. 29. nov. 2020
Meny

Bare del av en STOR BUDSJETTPOST

Publisert 04.10.14 (Reporter Svein-H. Strand) Posten på 66.000 kroner som er trukket fram i forbindelse med en eventuell dekning av ordførerens utgifter på i alt 30.200 kr for to BI-kurs, er bare en del av en hovedpost på nesten en million kroner. Det går fram av redegjørelsen som LM har fått fra Sjur Authen, Vestbys midlertidige rådmann.

♦ – Kommunestyret har satt av totalt 6.995.000 kroner til budsjettområdet Politisk styring og kontroll for 2014, forklarer han innledningsvis.

– Totalt for dette budsjettområdet er det satt av 994.000 kroner til såkalt ”andre driftsutgifter”, som kursutgifter er en del av, tilføyer han.

Som nevnt i saksfremlegget til ordførerens søknad er det så, "som et utgangspunkt", slik Authen skriver, budsjettert med 66.000 kroner til "kurs".

Her kan du se hvordan det hele er knyttet opp til det årlige driftsbudsjettet og organiseringen av dette – og det er stadig rådmannen som fører ordet, litt redigert:

– Budsjettet i Vestby kommune vedtas som nettobudsjett for hvert budsjettområde. Det vil si at det, i utgangspunktet og etter kommuneloven og budsjettforskriften, ikke er noen spesifikke føringer for hvor mye som skal brukes til hva. Detaljbudsjetteringen er da i praksis overlatt til rådmannen – som igjen har ansvaret for at budsjettrammene holdes, understreker Authen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland