www.lokalmagasinet.no NYHETER | Årsberetning 2016 for Soon og Omegns Vel On. 2. des. 2020
Meny

Årsberetning 2016 for Soon og Omegns Vel

(Publisert 01.02.17) 

Saker som har vært behandlet i perioden:
Ny Sonsbok: ”Het Water op te Zoon”: Boka baserer seg på en artikkel i Norsk Ukeblad fra 1965, skrevet av Hans Faye-Lund. Den gir en beskrivelse av Son for over 50 år siden, og er illustrert med fotografier. Vellet har kontaktet Norsk Ukeblad og Faye-Lunds familie om å få benytte dette stoffet i en ny Sonsbok. Vi har fått positivt svar. Boka vil inneholde artikkelen fra 1965, samt vellets kommentarer til hvilke forandringer som har skjedd i løpet av vel 50 år, illustrert med nye fotografier. Boka vil komme ut før sommeren 2017.

Uttalelse/støtte til Nordre Brevig Vel om trafikksikring: Harald O. Osvold, leder i Nordre Brevig Vel, har bedt om støtte fra Soon og Omegns Vel om reduksjon av fartsgrensen fra nederst i Brevikbakken fram til Søndre Brevik. Det er ulogisk å ha en fartsgrense på 60 km/t fram til Søndre Brevik der fartsgrensen er 40 km/t. Dessuten ønskes fartsgrensen på Sigurd Stenes vei redusert fra 80 km/t til 60 km/t. Ingen andre veistrekninger i distriktet utenom E6 og ”gamle E6” har så høy regulert hastighet. Vellet var enig i dette og anbefalte at saken ble sendt til Statens vegvesen med kopi til Vestby kommune. Uttalelse til kommunens forslag til kulturminneplan: Vestby kommune har utarbeidet et omfattende forslag til kulturminneplan for hele kommunen. Planen omfatter både bebyggelse, spesielt i tettstedene, samt friområdene/grøntområdene. Det inneholder forslag til krav om bygningsbevaring og bevaring av skogområder, busker og trær. Vellet har gitt uttalelse til planforslaget, som i hovedsak anses som positivt, selv om man også har visse innvendinger.

Uttalelse til kommunens utredning om friluftsliv:
Vellet har deltatt på drøftingsmøte om registrering av viktige friluftsområder i Vestby kommune, spesielt i Sonsområdet.

Uttalelse til kommunens forslag til reguleringsplan på Solhøy skole:
Vestby har under arbeid forslag til reguleringsplan for Solhøy skole. Kommunen planlegger ca. 120 omsorgsboliger på eiendommen som er på ca. 12 dekar. Det vurderes å rive alle skolebygningene, inkludert den eldste delen som er bygd i 1864 og som er verneverdig.

Vestby kommune vedtok også ved forrige reguleringsbehandling å rive denne bygningen, men dette ble hindret av Fylkeskultursjefen etter at Soon og Omegns Vel hadde klaget på vedtaket. Når spørsmålet nå er kommet opp igjen, har vellet uttalt at et eventuelt rivevedtak vil påklages.

Dessuten ser ikke vellet at det er saklig grunn for å rive den eldste delen av skolen.
Bygningen, som har en grunnflate på ca. 160 m2, kan uten problemer innpasses i kommunens prosjekt, for eksempel som kontorer og/eller møtelokaler.

Uttalelse til forslag til regulering på Kolås:
Soon og Omegns Vel har uttalt seg til forslag til reguleringsplan på Kolås, der det foreslås bygd ca. 100 boliger. Vellet ser det som uheldig at de grønne arealene rundt Son etter hvert forsvinner, og at det bygges til dels miljøfremmede hus.

Alicenborg: Det har vært fremmet forslag til endret reguleringsplan for Alicenborg, en plan som forutsetter reduksjon av et viktig grøntområde. Vellet har gått i mot dette, og har fått støtte fra Vestby kommune.

Brannsikringsplan: Vestby kommune har utarbeidet et forslag til prinsipper for brannsikring i Son, som er et meget brannfarlig område. Vellet avventer konkrete tiltak for å redusere brannfaren i Son.

Gangveier og stier i Son: Gangveier og stier/snarveier er flere steder i ferd med å gro igjen, eller er av ulike grunner blitt uframkommelige. Vellet har gjennomgått flere av disse stiene og har i første omgang foreslått at ”Olla,” stien fra ”dumpa” i Skoleveien, langs Nøtteløkka og ned til Storgata, bør ryddes og istandsettes. Arealet er i kommunal eie, slik at det ikke skulle være formelle problemer med
istandsetting. Saken er oversendt Vestby kommune. I tillegg bør det bli tydelig skilting forbi ”Næruphuset” i Strandgata, slik at denne veistumpen ikke blir privatisert.

Merking av flere historiske bygninger: En hel rekke bygninger i Son har – i regi av Soon og Omegns Vel og Vestby kommune - fått påmontert store blå skilt som kort forteller om bygningenes historie og verneverdi. Vellet har i 2016 oversendt en ny liste med flere bygninger til kulturetaten. Kultursjefen vil sammen med bl.a. Soon og Omegns Vel gå gjennom saken i 2017.

Byggesak i Storgata 49:
Eierne søkte i 2015/2016 om å rive en funkisbygning – som ikke var regulert til bevaring – for å bygge et nytt bygg som avviker klart fra den verneverdige bebyggelsen. i området.

Soon og Omegns Vel har protestert mot søknaden, da det nye huset i for stor grad betyr et brudd med bygningsmiljøet i Son, i tillegg til at det kan skape en uheldig presedens. Kommunen godkjente imidlertid søknaden. Vellet påklaget vedtaket, men fikk ikke medhold av fylkesmannen. Soon og Omegns Vel er ikke imot nye hus i verneområdet, men de bør ta hensyn til det gamle bygningsmiljøet. Uttrykket ”tilpasning gjennom kontrast” må ikke brukes ukritisk.

Vedlikehold av hus: Gamle verneverdige hus må vedlikeholdes. Vellet har tatt dette opp med eiere som ikke sørger for nødvendig vedlikehold.

Støtte til Kjøvangen Vel:
Vellet har gitt økonomisk støtte til Kjøvangen Vel til reparasjon av ”skiftehuset” ved stranda og badebrygga i Kjøvangen.

Møte med ordfører og rådmann: Styret i Soon og Omegns Vel har i 2016 hatt møte med ordfører og rådmann og drøftet diverse saker. Vellet planlegger et nytt møte i 2017.

Bryggeparken – Kulturpromenaden i Son:
Vellet støtter forslaget om en oppgradering av miljøet ved Son Havn Nord. De foreliggende planene er meget gode.

Sooningprisen: Sooningprisen for 2016 er tildelt Renathe Stubberud for verdifullt arbeid for miljø og trivsel i Son.

Styret i Soon og Omegns Vel har i perioden bestått av følgende:

Leder: Ivar Gudmundsen

Nestleder: Thove Hov Eggen

Sekretær: Anstein Spone

Kasserer: Per Gudim Thorbjørnsen

Styremedlem: Jon Warhuus

Varamedlem: Sverre Sandbraaten

Varamedlem: Heidi Vegel

Varamedlem: Asgeir Mjelve

Valgkomite: Tone Blix Brevik, Morten Bogen

Revisorer: Bjørn Davidsen, Øyvind Solberg

Årsmøtet ble holdt på Son Kro 23. februar 2016.

Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter, i tillegg til et møte med ordfører og rådmann.

Son, 28.02.2017

Ivar Gudmundsen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland