www.lokalmagasinet.no NYHETER | Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg Lø. 5. des. 2020
Meny

Østlandet 22. november 2012

Åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg

Dobbeltspor i hele InterCity-triangelet innen 2023

Vi henvender oss til Regjeringen, på vegne av de åtte fylkeskommunene på Østlandet, for å understreke behovet for utbygging av dobbeltspor i hele InterCity-triangelet i kommende Nasjonal transportplan. Full utbygging av dobbeltspor på InterCity-strekningene mellom Halden, Skien, Lillehammer og Oslo er nødvendig for at hjertet i det norske transportsystemet skal fungere.

Dagens jernbanekapasitet er sprengt. All ny trafikkvekst vil dermed komme på allerede sterkt trafikkerte veier. Uten et fullt utbygd InterCity-triangel får vi en kollaps i transporten på Østlandet om få år. Dette vil også resten av landet merke. Det meste av gods- og persontrafikken i Norge er avhengig av god gjennomfart på Østlandet.

Dobbeltspor vil gjøre det mer effektivt å bruke jernbanen mellom landsdeler i Norge og til resten av Europa. En helhetlig InterCity-utbygging er det mest effektive tiltaket for å avlaste veinett. Derfor er dette landets viktigste samferdselssak.

Jernbaneverkets utredninger i forslaget til ny nasjonal transportplan gir et klart bilde av behovet og hvilke resultater man kan vente: Kraftig redusert reisetid, mye bedre kapasitet for både gods- og persontrafikk og økt trafikksikkerhet. Dette vil flytte pendlere og godstrafikk fra vei til bane.

InterCity-utbyggingen handler om mye mer enn å gjøre det enklere å pendle til Oslo. Dobbeltsporet vil binde hele Østlandet sammen, øke tilfanget av fagfolk og nøkkelpersonell, gjøre det enklere å etablere arbeidsplasser og skape nye bo-muligheter utenfor Osloområdet.

Dobbeltspor til Skien, Lillehammer og Halden vil spre veksten på Østlandet over mange flere kommuner sammenlignet med dagens Oslo-fokuserte vekstmønster. Dette er svært viktig for å utvikle Nedre Glomma-regionen, Lillehammer- og Mjøs-regionen, Buskerudbyene og for å få Vestfold og Grenlandsregionen til å smelte sammen til ett arbeidsmarked.

InterCity-satsingen handler om samfunnsbygging i mange tiår framover. Bedre tilgang på kompetent arbeidskraft i de ytre deler av Østlandet er avgjørende for å motvirke den todelingen av næringslivet vi nå ser utvikle seg. Jernbanens funksjon må være mer enn å forsyne hovedstaden med arbeidskraft.

Utbygging kun av det indre triangelet vil forsterke sentraliseringen mot Oslo. Dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien vil åpne muligheter for hele Østlandet – både ved å skape større regionale bo- og arbeidsmarkeder og ved å lette rekrutteringen av arbeidskraft fra Oslo. InterCity-utbyggingen vil også bli et gedigent miljøløft når den kombineres med omfattende og målrettet byutvikling i gangavstand til stasjonene.

InterCity-utbyggingen vil utgjøre starten på en helt ny hverdag for godstrafikken, noe som er viktig for hele landet. På Østfoldbanen og Dovrebanen kan det bli plass til 20 lange godstog i døgnet i hver retning. Det betyr 1200 trailere i døgnet som går på jernbanevogner mellom Oslo og Gøteborg i stedet for på E6, og like mange mot Trondheim og Bodø.

Desto raskere dobbeltspor i InterCity-triangelet er på plass, desto raskere høster vi gevinstene.

Investeringen må ses i perspektiv av de ringvirkninger den gir for hele landet – for mennesker, næringsliv og miljø. Det blir ikke mer gods på bane før dobbeltsporet går hele veien fra Lillehammer til Halden. Østlandet blir ikke ett integrert og dynamisk arbeidsmarked før Grenland er knyttet til Osloområdet med en effektiv, dobbeltsporet jernbane.

Tiden for klattvis utbygging av kritisk infrastruktur må nå være over.

En mer robust hovedpulsåre for jernbanen på Østlandet gir store gevinster også utenfor InterCityområdet, langs transportveien videre mot Midt-Norge og Nord-Vestlandet, Sørlandet og Rogaland, samt videre til Sverige og kontinentet.

En oppgradering av InterCity vil gi en reisetid på maks 1 - 1,5 time fra stasjonene ytterst i InterCitytriangelet inn til Oslo – og omvendt. Det vil være mulig med fire avganger i timen, i tillegg til bedre kapasitet for lokaltog, godstog og fjerntog. Utbygging vil gi en helt ny hverdag for svært mange mennesker, enten de ferdes på veiene eller tar toget.

Det er et samlet politisk krav fra alle de åtte fylkeskommunene på Østlandet at Regjeringen og Stortinget gjennom neste Nasjonal Transportplan gjennomfører utbygging av dobbeltspor i hele InterCity-triangelet innen 2023. Investeringen vil være historisk, men kostnaden ved å utsette den er langt større.

Med vennlig hilsen

Nils Aage Jegstad Fylkesordfører i Akershus
Morten Eriksrød Fylkesordfører i Buskerud
Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder i Hedmark
Gro Lundby Fylkesordfører i Oppland
Terje Riis-Johansen Fylkesordfører i Telemark
Per-Eivind Johansen Fylkesordfører i Vestfold
Ole Haabeth Fylkesordfører i Østfold


Publisert LM 24.11.12
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland