www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Skandalevedtak! Ti. 20. okt. 2020
Meny

 – SKANDALEVEDTAK!

Tirsdag 03.05.16. Oppdatert 13:58 (Reporter Svein-H. Strand) Til tross for en sjeldent omfattende og klar tilråding fra rådmannen: Plan- og miljøutvalget i Vestby avviste i går med fire mot tre stemmer klagen fra tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) i hans private garasjesak. Om leiligheten han fikk godkjent i garasjens 2. etasje. Og om utnyttelsegraden på den aktuelle tomta i Lokes vei.

► Administrasjonens godkjennelse var i sin tid basert på en glipp. Det viste seg nemlig at det også skulle vært søkt dispensasjon fra den spesielle reguleringsbestemmelsen i området, den eneste i sitt slag i kommunen. I fjor søkte Ødbehr derfor om godkjenning og dispensasjon i ettertid, men fikk avslag, også da imot administrasjonens tilråding. Turen var nå kommet til å behandle Ødbehrs klagesak.

► Saksframlegget fra administrasjonen, undertegnet rådmannen og bygningssjefen, er åpenbart håndtert som den klare signalsak den er i forvaltningen, ikke bare den lokale. Framlegget er på hele 14 sider med en inngående vurdering av utvalgets tidligere vedtak, punkt for punkt.

En skandale, en ren personforfølgelse fra min siste tid som ordfører bare videreføres. Og det på et komplett usaklig og uriktig grunnlag. Ren synsing og mobbing i en forvaltningssak. Fordi jeg er den jeg er.

Det sa en rystet Ødbehr, nå kommunestyrerepresentant, i en kommentar til LM etter møtet, som han overvar. Med et tidligere krav fra utvalget hengende, om at garasjens 2. etasje også må rives, setter han nå sin lit til at Fylkesmannen ordner opp.

Hans tidligere partifelle i forrige periode, Bygdelistas Bodil Holter, satte fram forslaget som ble vedtatt. Hun fikk tilslutning fra Ap og Sp. Var Holter inhabil til å behandle denne saken? Det kommer vi tilbake til.

Fra Ap møtte Ragnhild Lervik Johansen som vara for nestlederen i utvalget, Bygdelistas Tor Einar Ombustvedt, i tillegg til utvalgsleder Trond Finstad. Frps Tore Hem hadde skiftet standpunkt siden sist og stemte sammen med Høyres Johanne D. Hauge og Stig Eyde for rådmannens innstilling.

DETTE BLE VEDTATT

Onsdag 04.05.16 Her er Ragnhild L. Johansens (Ap) fellesforslag fra Ap, Bygdelista og Sp som ble vedtatt med minste mulige margin da plan- og miljøutvalget behandlet John A. Ødbehrs garasjesak:

"Klage på avslag på dispensasjon for påbygg og bruksendring av garasje avslås med følgende begrunnelse: Tiltaket har følgende overskridelse av reguleringsbestemmelsenes paragraf 3:

1. Overskridelse av utnyttelsesgraden. 2. Overskridelse av største tillatte garasjeareal. 3. Garasje i to etasjer."

DETTE BLE NEDSTEMT

Onsdag 04.05.16 Her er Vestby-rådmannens lange innstilling som ble nedstemt i John A. Ødbehrs garasjesak: "I medhold av plan- og bygningsloven kapittel 19 godkjennes søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, etasjeantall og BTA for garasje i to etasjer, med leilighet i 2. etasje og med tomteutnytting på 25,8 % BYA og BTA på 80,16 m².

► Vedtaket begrunnes med at: (jf. denne saksutredningen og tidligere saksutredning til Plan- og miljøutvalgets sak 1/15)

1) Formålet med bebyggelsesplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at det ikke foreligger begrensinger i antall boenheter på hver eiendom i formålsområdet.

2) Bebyggelsesplanen legger opp til at det kun er frittstående garasje som er begrenset til en etasje, slik at garasjen kunne vært oppført som tilbygg til bolig med leilighet i 2. etasje. Planen åpner også for at det innenfor bestemmelsene kunne vært oppført 2 eneboliger på tomten.

3) Planbestemmelsen for garasje er lite konsistent og er utdatert i forhold til nyere planbestemmelser der det normalt er satt 50 m² som maksimalt bebygd areal (BYA) for garasje uten særskilte høydebegrensinger.

4) Bestemmelsen om utnyttelsesgrad er utdatert mht. fastsatt % BYA. I nyere reguleringsplaner varierer tillatt % BYA fra 25 – 40 % avhengig av boligtyper, og det er et samfunnsmål å fortette og utnytte byggearealer mer intensivt.

5) Overskridelse av BYA med 2,8 % BYA anses å være innenfor det som normalt aksepteres av arealoverskridelser ved dispensasjonssøknader i kommunen, når det gjelder dispensasjoner fra utnyttelsesgrad for etablering av bebygde utenomhusarealer (veranda, terrasser mv.).

6) Planbestemmelsen påvirker ikke den høyden garasjen har, og et pålegg om riving av 2. etasje vil ikke påvirke bygningsutformingen i vesentlig grad.

7) Samfunnsnytten av tiltaket er vesentlig større enn ulempene ved at dispensasjon gis.

Tiltaket er gjennomført etter tillatelse gitt 6. desember 2012 og dispensasjon gis uten tidsavgrensning."

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland