www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Ren forfølgelse Fr. 30. okt. 2020
Meny

– Ren forfølgelse

Publisert  22.12.15. Endet 23.12.15, senest 20:04 (Reporter Svein-H. Strand) Ved å avslå søknaden om dispensasjon i ettertid, driver flertallet med Bygdelistas Bodil A. Holter i spissen en ren personforfølgelse i forlengelsen av det han var utsatt for i kontrollutvalget før valget.

LM arkivfoto av John A. Ødbehr: Svein-H. Strand

► Det mener tidligere ordfører John A. Ødbehr (H) etter plan- og miljøutvalgets møte 14. desember. Der kom hans garasjesak i Lokes vei 14 i Vestby opp igjen, nå med flere tilleggsopplysninger som ble etterlyst i oktobermøtet.

Overfor LM varsler Ødbehr klagesak, og ser fram til det han regner med ender hos Fylkesmannen.

Alt satt i gang av nåværende ordfører, daværende medlem av plan- og miljøutvalget, Tom A. Ludvigsen (Ap), foran valgkampen, med tung oppbacking fra Moss Avis.

► Til oktobermøtet, det første etter valget, hadde administrasjonen en sjeldent sterkt begrunnet saksframstilling til fordel for å bilegge tvisten og gi dispensasjon. Dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse for boligfeltet Sole som ikke har sin like noe annet sted i kommunen (om å ha garasje i to etasjer).

Garasjesaken startet for over 15 år siden og endte i Ødbehrs ordførertid med hybelleilighet for utleie i garasjens tillagde 2. etasje.

► Alt omsøkt av Ødbehr og etter hvert godkjent av administrasjonen også med en feil i søknaden som administrasjonen ikke så.

Ferdigattest ble utstedt i mars i år, og i september kom en "lytefri" tilsynsrapport etter oppmåling, i anledning av at det skulle søkes dispensasjon i ettertid.

► Men i motsetning til rådmannen og bygningssjefen, fant flertallet på fem politikere alle unnntatt Høyres to at det ikke forelå "særlige grunner", slik loven krever for å gi dispensasjon.

TO HØYRE-FORSLAG

Pål Engeseth (H) satte fram to forslag som falt. Først om å utsette saken "til alle sakspapirer er tilgjengelige", noe som fikk tre stemmer (H og Frp), mens fire stemte imot. Deretter prøvde Engeseth med "Saken tas til etterretning." Men dette fikk bare Høyres to stemmer.

I saksframlegget til behandlingen i oktober-møtet ble det sagt så sterkt, om "Økonomiske konsekvenser":

"Et avslag vil ha store privatøkonomiske konsekvenser, mens en dispensasjon vil være både samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk fordelaktig."

SÅ INGEN ALTERNATIVE FORSLAG

Administrasjonen så ikke at det forelå noen alternative forslag til vedtak "ut fra samfunnsøkonomiske og økonomiske vurderinger", samt ut fra selve dispensasjonssøknaden. Og det ble understreket:

Et avslag må begrunnes med at dispensasjon vil være vesentlig i strid med intensjonen bak de bestemmelsene i planen det skulle dispenseres fra.

► Fellesforslaget fra Holter snur dette ganske på hodet og sier at "Fordelene ved å gi dispensasjon anses ikke å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering." Og:

"Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke."

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland