www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Like store verneverdier utenfor sentrumskjernen Ma. 30. nov. 2020
Meny

– Like store verneverdier UTENFOR SENTRUMSKJERNEN

Publisert 17.10.16 I de "perifere" områdene finnes like store verdier som i den mest sentrale del av Son som Riksantikvaren har gitt nasjonal vernestatus, selv om bebyggelsen i hovedsak består av små og store bolighus.

► Dette understreker Soon og Omegns Vel (SOV) ved styreleder Ivar Gudmundsen i en uttalelse til kommunedelplan for kulturminner i Vestby kommune, der høringsfristen utløper i dag.

Vellet fastslår innledningsvis at det er et omfattende plandokument som tar for seg vern av kulturminner i tettstedene Hvitsten, Hølen og Son, bygninger i Garder og Vestby sentrum, i tillegg til kulturlandskap, store trær, krigsminner og andre enkeltminner i hele kommunen.

JURIDISK BINDENDE
Det er foreslått juridisk bindende bestemmelser som vil gjelde sammen med gjeldende planbestemmelser og kommuneplan, men foran eksisterende bestemmelser der det er motstrid. Kommunedelplanen inneholder også en handlingsdel med oversikt over forslag til tiltak som kan gjøres i årene framover.

► SOV synes planforslaget er svært viktig for vern av bygninger, bygningsmiljøer og landskapet i hele kommunen, men kommenterer hovedsakelig det som angår Sons-området:

I 1986 vedtok Vestby kommunestyre reguleringsplaner for Sons indre og ytre områder. Planene tar for seg vern og utforming av bebyggelse, friområder og gater og veier. Utviklingen i Sonsområdet har siden i hovedsak blitt styrt av disse planene, og bidratt til å hindre rasering av viktige bygninger og bygningsmiljøer, selv om det er vedtatt endringer i deler av planområdet.

► Forslaget til kommunedelplan deler bygninger og anlegg inn i 3 vernekategorier: Verneverdi 1: Svært stor verdi. Verneverdi 2: Stor verneverdi. Verneverdi 3: Middels verneverdi.

Dette er noe forvirrende. Det kan se ut til at bebyggelse nærmest sentrum stort sett har svært stor verneverdi, mens deler av bebyggelsen langs sjøen og sideveiene/bakkene har lavere verneverdi, bemerker SOV.

Det er mulig at dette bare er et utgangspunkt for videre arbeid med revisjon og oppdatering av reguleringsplanen av 1986. Vellet vil likevel påpeke at i disse "perifere" områdene finnes like store verdier som i den mest sentrale del av Son som Riksantikvaren har gitt nasjonal vernestatus, selv om bebyggelsen i hovedsak består av små og store bolighus. Dette er jo også en typisk del av Son, enten man opplever Son fra landsiden eller sjøsiden, heter det.

Det er altså mange spørsmål man kan stille til forslaget til kommunedelplan, men vellet mener at det er viktig at man nå får en oppdatering av eldre planer. I tillegg forutsetter jo kommuneplanen vern også av andre deler av kommunen, påpekes det.

Vellet stiller imidlertid spørsmål ved forslaget til meget omfattende og omstendelige planbestemmelser i bevaringsområder. Der står det blant annet:


"I bevaringsområdene ---- skal bygningenes karakteristiske preg videreføres. Dette gjelder også elementer som gater, veier, belegg, gjerder, skilt, støyskjermer og viktig vegetasjon. Alle nye tiltak skal gis en plassering og utforming som samsvarer med de eksisterende bygningers og områdets karakteristiske trekk som utforming, volum, materialbruk, fargesetting og plassering på tomten. Alle tiltak er søknadspliktige, også de som etter plan- og bygningslovens § 29-3 er unntatt søknadsplikt.”

► Det står dessuten at trær med en brystningshøydediameter over 20 cm er bevaringsverdige.

Alt dette er jo på sett og vis betryggende, men det innebærer merarbeid både for kommunen, de antikvariske myndighetene og for innbyggerne, påpekes det.

SOV synes forslaget til kommunedelplan er et positivt utspill, men regner med at det bør gjøres noen praktiske justeringer. Vellet vil uansett følge opp saken videre og være en høringsinstans i behandlingen av kommunedelplanen og av nye reguleringsplaner i Son og omegn.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland