www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Ivareta Son som et spesielt sted To. 3. des. 2020
Meny

– Ivareta Son som et spesielt sted

Publisert 15.11.12 "En revidert kommuneplan må ivareta Son som et spesielt sted med nasjonale verneinteresser, både når det gjelder bygninger og naturmiljø. Den raske og store utbyggingen av småbåthavna gjennom flere år har betydd en forringelse av dette miljøet." Dette kan stå som essensen i en uttalelse fra styret i Soon og Omegns Vel til Vestby kommune.

♦ Vellet uttaler seg med dette til den forestående rullering av kommuneplanen for Vestby litt på overtid. Fristen var 7. november, men styret ved velleder Ivar Gudmundsen håper likevel at uttalelsen blir vurdert. Det vil kanskje betale seg. Her serveres det nemlig mye å tygge på, i komprimert form, fra en sterk aktør i kommunens "fyrtårn", som det bemerkes at politikerne ofte betegner Son.

Les selv:

Rullering av kommuneplan – planstrategi – planprogram

Soon og Omegns Vel viser til rådmannens forslag til planstrategi og planprogram i forbindelse med rullering av kommuneplanen for Vestby. Uttalelsesfrist er 7. november, men vellet håper at uttalelsen blir vurdert selv om uttalelsesfristen er overskredet. Vellet behandlet saken i styremøte 13.11.2012 og vil avgi følgende uttalelse:

Soon og Omegns Vel har i alle år arbeidet for å ivareta Sons miljø og egenart, og har advart mot for rask utvikling, da det kan gå ut over det unike miljøet i Son og omegn, som av politikerne ofte betegnes som kommunens «fyrtårn».

I forslaget til planprogram diskuteres blant annet utvikling/utforming av Sonsområdet. Flere av punktene som rådmannen lister opp, er forhold som har vært diskutert gjennom flere år. I denne omgang vil Soon og Omegns Vel kommentere følgende:

Ved hver kommuneplanrullering dukker spørsmålet om boligbygging på Laksa opp. Vellet anser boligbygging her som svært uheldig, da det vil ødelegge et viktig naturområde og kulturlandskap, med spredt hyttebebyggelse.

En utbygging vil dessuten kreve en ny stor omkjøringsvei rundt Son, Kolås og Stavnes, en vei som vil tilrettelegge for enda mer boligbygging, dersom den skal kunne finansieres.

Laksa må opprettholdes omtrent som i dag, til glede for fastboende, hyttefolk og besøkende.

En mulig omkjøringsvei rundt Deør skog for å avlaste Son sentrum for trafikk, kan være besnærende, men det vil medføre boligbygging i skogen nord og øst for Deør og dermed ødelegge dette viktige
friområdet.

En vei fra Store Brevik og fram til Sletta kan være fristende, men denne vil samtidig betyr en trussel mot «100 meter-skogen» i Grevlingen. Sigurd Stenes vei gjennom Grevlingen fungerer som en god
omkjøringsvei.

Soon og Omegns Vel mener at en forbindelsesvei mellom Store Brevik og Sletta med en beskjeden oppgradering kan bli en turvei og/eller gang- og sykkelvei. Det er sunt å gå eller sykle, samtidig som det gir en fin naturopplevelse.

Det bør vurderes å utforme strekningen fra krysset ved tennisbanen, det vil si strekningen Sonsveien, Storgata, Kolåsveien fram til brua over Hølenselva som miljøgate, noe som er vesentlig rimeligere enn å lage nye kostbare kjøreveier, og redusere unødig bilkjøring.

Soon og Omegns Vel ser det som riktig at hytteområdene sør for Son etter hvert omdisponeres til boligformål. Her er det gradvis forslumming, i tillegg til at det er foretatt ulovlige bruksendringer av hyttene til bolig. Disse områdene ligger dessuten nær sjøen, med båthavn. Det er etablert nærbutikk i området, i tillegg til skole og barnehage, foruten at Catosenteret ligger i nærheten.

Likeledes vil en boligutvikling i det blandede hytte- og boligområdet på Kolås være akseptabelt. En forlengelse av gangveien langs Kolåsveien vil måtte gjennomføres.

En generell fortetting i andre hytteområder nær Son må vurderes, før man bygger på jomfruelig mark.

Strekningen Sletta – Sonsveien/Tegneby vil kunne egne seg til næringsformål, men det må tas spesielle hensyn til kulturlandskapet, ikke minst i området ved Liabråten, med et intakt gårdsanlegg.

Apropos gårdsanlegg: Nordre Brevik gård med sin gamle bebyggelse og flotte beliggenhet i nærheten av Grevlingen må beholdes som et viktig og verneverdig kulturlandskap, et berikende innslag i et område som ellers er tett bebygd med boliger.

En revidert kommuneplan må ivareta Son som et spesielt sted med nasjonale verneinteresser, både når det gjelder bygninger og naturmiljø. Den raske og store utbyggingen av småbåthavna gjennom flere år har betydd en forringelse av dette miljøet.

I Son vil det være behov for en gjennomtenkt trafikk- og parkeringsplan, der det må tas hensyn til tilgjengelighet for biler, busser og andre større kjøretøyer. Sambruk av landarealet på Sonskilen
båthavn til bilparkering om sommeren kan være aktuelt, eventuelt også langtidsparkering på Øra. Det må vurderes hvorvidt det på Øra skal være næring/industri.

For styret i Soon og Omegns Vel
Ivar Gudmundsen
Leder
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland