www.lokalmagasinet.no NYHETER | – En stor, ukjent bit av Norge Ti. 1. des. 2020
Meny

– ET KYNISK SPILL om å få ut mest mulig penger!

Illustrasjonsfoto, Barn ved grinda: stock.exchng

Publisert 15.01.17. Endret 16.01.17 (Reporter Svein-H. Strand) LMs Bufetat-kilde beskriver dagens praksis som "et kynisk spill om å få mest mulig penger ut per bruker", og oppfordrer myndighetene til å foreta en full gjennomgang av dette barnevern-konseptet. Også Riksrevisjonen har kommet med det som kilden karakteriserer som "voldsom kritikk mot den vanvittige kostbare administrasjonen".

– De som betaler burde se på om det er andre land som bruker så mye penger på denne offentlige oppgaven. Er det etisk rett? Jeg synes ikke det, sier den erfarne medarbeideren og viser til det som brukes av penger på andre svake grupper i samfunnet, som de kreftsyke.

Kommunens størrelse er en viktig faktor. En liten kommune i Sør-Norge har vært hardt rammet av flere ungdommer som har havnet hos Bufetat. Her har barnevernet fått hard kritikk fra fylkesmannen.

Når de årlige kostnadene er så store som opptil 25 millioner kroner per barn, da må det gjøres de rette grep i rette tid!

Stavanger Aftenblads store reportasjeserie om Ida, "Glassjenta"  som ble mishandlet i systemet, vakte oppsikt.

► Men hvor mange Ida-er har vi?

Det er en god del, forsikrer kilden ut fra erfaring i et system der det jobbes med barn og ungdom som har fått tunge diagnoser.

Ansatte som vinner deres fortrolighet og tillit kan ikke alltid skrive under på at diagnosen eller beskrivelsen er rett. Heller ikke LMs kilde.

Beskrivelser som "Meget farlig" kan være stigmatiserende og gjøre det verre å arbeide sammen med dem i hverdagen.

Ser du et hovedgrep som kan snu dagens situasjon?

Alt skulle vært statlig. Blandingen av statlige og private aktører som opererer på ulike premisser bl.a. når det gjelder arbeidstid og vaktordninger, kan være en av grunnene til at en gjør feil ting med tunge barnevernsbarn.

(Oppdateres, og må ses i sammenheng med åpningsartikkelen nedenfor.)

– Stor, ukjent bit av NorgeEdvard Munchs "Det syke barn II", 1896

Publisert 02.01.17. Oppdatert 05.01.17 (Reporter Svein-H. Strand)
Det er som en skjult virksomhet, med både offentlige og private aktører. En stor bit av den norske verden som andre enn de som er på innsiden ikke kjenner til. Nå må bildet vies fram og bli forstått av av både politikere og velgere!

► Det sier en rystet og fortvilet kilde i den statlige barne-, ungdoms- og familievernetaten Bufetat til LM.

Både offentlige og private institusjoner deltar i Bufetat, som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Alle enheter arbeider etter samme lover og regler.

– Jeg ser ingen svakere gruppe i samfunnet enn dem vi i den offentlige delen tar imot, understreker kilden, som har fått kildebeskyttelse.

"VANVITTIGE SUMMER"
Vedkommende forteller inngående om at "vanvittige summer pøses ut i et veldig spesielt anbudssystem."

– Og Bufetats offentlige aktører i dette?

– Vi har dem "uten ansikt". De som private i markedet ikke vil ta i fordi de koster så mye penger.

– Får kommunene svi hardt i Bufetat-systemet?

– Vertskommuner som mer og mindre tilfeldig får de mest krevende, kan oppleve opptil et tosifret millionbeløp i årskostnader per barn. Av dette refunderer staten 90 prosent, understreker kilden.

Jeg vet ikke om andre land som har en slik ordning.

Kostet Vestby 2,1 mill. kroner netto i 2015

Vestbys deltakelse i Bufetat kostet 2,18 millioner kroner i 2015. Det kan rådmann Sjur Authen fortelle til LM.

Medgått etter regnskapet for 2. tertial i 2016 ser tallene slik ut: 832.648 kroner, mot budsjettert 963.198 kroner.

Rådmannen har etter sin juleferie gitt LM følgende presisering og tilføyelse om statsrefusjonen:

"De kostnadene jeg opplyste om at Vestby kommune har hatt i 2015 og 2016 til Bufetat, er kostnader for barn Vestby kommune har plassert.

Kommunene har et tak på 65.000 kroner per måned for plassering i institusjon eller beredskapshjem.


Kostnader over dette taket dekkes av Bufetat, og kommunen har ikke innsikt i hvor mye dette er i det enkelte tilfelle.

Det er Bufetat som betaler regningene til institusjonene, og krever egenandelen fra kommunen etterskuddsvis.
"

IKKE NOE om utviklingstrekk for Vestby?

(Publisert 13.01.17 og 16.01.17) LM har også vært i kontakt med Vestby kommunes RO-leder på saksfeltet Helse og sosial, Benedikte Selsing. Dette siden rapportering om lokal behovsutvikling etc. altså er noe som ikke favnes i rådmannens faste rapporteringer eller årsmeldinger. Har Resultatområdet noe skriftlig som kan komme til nytte? F.eks. i form av saksframlegg eller orienteringer til Helse- og sosialutvalget gjennom de siste år?

Foto av Benedikte Selsing: Vestby kommune

Økonomi er et eget rapporteringspunkt for alle resultatområder i kommunen i tertialrapporter og årsmeldinger. Utgifter til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ikke skilt ut som en egen regnskapspost, men dersom det er store avvik mellom regnskap og budsjett, blir dette kommentert.


VERBAL TILBAKEMELDING

Selsing tilføyer:

Tertialrapporter og årsmeldinger inneholder også en verbal tilbakemelding, hvor markante utviklingstrekk blir kommentert. Det samme gjelder for øvrig handlingsprogrammet. Til orientering har det ikke vært egne saksframlegg eller orienteringer når det gjelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet de senere år.

Lokale forhold og kostnader kan være svært ulike og slå relativt tilfeldig ut, alt etter hvilke aktører som er inne i bildet. Under henvisning til dette, kan du også gi en "verbal" oppsummering om utviklingstrekkene i Vestby de siste fire-fem år?

Jeg har ingen ytterligere kommentar utover det som allerede står i årsmeldinger og tertialrapporter.

Vi forstår da RO-lederen slik at heller ikke muntlige tilbakemeldinger til rapporter har omhandlet noe om utviklingstrekk på dette området, og legger dette til grunn i reportasjen.

FAKTA OM BUFETAT
♦ Bufetat er underlagt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med sete i Tønsberg.

Sole Utredningssenter, Vestby, Akuttinstitusjon for ungdom mellom 12 og 18 år.
Ni institusjonsplasser og elleve plasser i beredskapshjem. Ungdommene blir plassert etter barnevernloven §§ 4-6 og 4-17. Underlagt Follo ungdoms- og familiesenter, som består av tre avdelinger: - Avdeling Follo i Vestby. - Avdeling Jibbe i Halden - Avdeling for beredskapshjem. Oppholdets varighet: Ca en måned på institusjon og tre måneder i beredskapshjem.

♦ Det private Familievernkontoret Follo dekker også Vestby, samt Ås, Frogn, Ski, Oppegård, Enebakk og Nesodden. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern.

♦ En annen stor privat aktør er Bofellesskap for barn og unge innen Aleris, et privat helse- og omsorgsforetak med virksomhet i Sverige, Norge og Danmark.

DET KOMMUNALE BARNEVERNET I VESTBY

Publisert 04.01.17 Om barnevernet i Vestby kommune, slik tjenesten er presentert på kommunens hjemmeside. Vi understreker for ordens skyld at den statlige organisasjonen Bufetat som vår reportasje ovenfor gjelder, ikke har noen administrative forgreninger inn i Vestby eller andre kommuner. 

|| Barnevernets hovedoppgave er å bidra til å hjelpe barn og unge som har problemer eller lever under vanskelige forhold.
    I samarbeid med foreldre og andre offentlige instanser søker barnevernet å finne frem til løsninger som kan rette på forholdene. Både foreldre og barn kan ta kontakt med barneverntjenesten ved spørsmål om hjelp, råd og veiledning. Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak som foreldreveiledning, besøkshjem, hjemmekonsulent, tilsyn, miljøarbeider, støttekontakt, fosterhjem og institusjonsplasser.
 
Når du søker hjelp, har du rett til:
- samtale med barnevernkonsulent
- beskjed om når og hvor saken skal behandles
- bruke hjelp fra advokat eller annen person
  skriftlig svar
- begrunnelse, hvis søknaden blir avslått eller du er misfornøyd med vedtaket
  klagerett
- innsynsrett i dokumentene
- tolketjeneste
    Barneverntjenesten har ansvaret i kommunen når det gjelder utredning i forhold til adopsjon.

Taushetsplikt
De ansatte har taushetsplikt og kan ikke gi opplysninger til utenforstående. Det kan gjøres unntak fra taushetsplikten i enkelte spesielle tilfeller.
    Vestby barneverntjeneste har 9 ansatte, hvorav én arbeider merkantilt.
    Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester. ||

(Denne sammensatte reportasjen oppdateres.)

OBS. E-postadressen til LM er nå post@lokalmagasinet.com. Adressen som står nedenfor er den gamle, og oppføringen der kan bare endres av vår eksterne webmaster.


SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland