www.lokalmagasinet.no NYHETER | – DROPP vannskuterforskrift nå Ti. 27. okt. 2020
Meny

– DROPP vannskuterforskrift nå

(12.06.18) Rådmannen i Vestby foreslår at kommunen ikke skal utarbeide lokal ordensforskrift etter havne- og farvannsloven med sikte på å regulere bruken av vannskuter. Hovedårsaken er at behovet for å innføre særskilte regler for disse ikke ser ut til å være nok utredet.

Både stat og kommune kan ifølge loven treffe enkeltvedtak eller gi forskrift om å sperre av områder i farvannet eller på land hvis det er nødvendig av hensyn til sikkerheten, påpeker rådmann Sjur Authen. 

Det siktes da først og fremst til sikkerheten for annen trafikk eller annen bruk av farvannet. Men også hensynet til et fartøy som har forulykket kan medføre behov for avsperring. Kommunens myndighet er begrenset til kommunens sjøområde.

Rådmannen foreslår å følge utviklingen i båtbruken, og å avvente en klargjøring av regelverket fra sentralt hold. Spørsmålet kan tas opp på nytt dersom utviklingen tilsier det. I mellomtiden har man det generelle regelverket for ferdsel med båt, samt den lokale fartsforskriften å støtte seg til.

Regjeringen opphevet for et år siden den sentrale vannskuterforskriften. Begrunnelsen var at kommunen har mulighet til å innføre egne, lokale forskrifter der de mener det trengs. Dette innebærer at vannscootere kan brukes på lik linje med båter fram til en eventuell lokal forskrift blir vedtatt.

I en høringsrunde har Vestby kommune fått flere innspill fra sentrale og lokale parter. De fleste tar for seg hvilke grunner det skulle være for å diskriminerer vannskutere i forhold til andre fritidsbåter/farkoster.
 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland