www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Det følger eiendommen Lø. 5. des. 2020
Meny

– Det følger eiendommen

Publisert 12.08.15. Oppdatert 06:58 og 13:20. (Reporter Svein-H. Strand) Tom A. Ludvigsens eiendom Granittveien 8 på Øståsen i Son ble, som tidligere opplyst, solgt bare kort tid etter at han i et politisk vedtak slapp å flytte den feilplasserte garasjen. Siden det er en reguleringssak, følger vedtaket eiendommen når den skifter eier.

Bygningssjef Hans Chr. Fæste besvarer LMs henvendelse om garasjesaken innledningsvis ved å vise til plan- og miljøutvalgets vedtak i møtet 24. august i fjor:

► "Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen fatte vedtak om mindre endring av Øståsen – Reguleringsplan i samsvar med søknad av 10.04.2014 under forutsetning av at ingen av de berørte eierne eller naboer har innvendinger."

– Ingen av de berørte eiere eller naboer hadde innvendinger, og det ble den 03.10.2014 fattet et administrativt vedtak om endring av planen, opplyser bygningssjefen.

– I henhold til regler og praksis i forvaltningen, følger et slikt vedtak søker eller eiendom?

► – Planen er altså endret i tråd med utvalgsvedtaket. Vedtaket er fattet i henhold til regler i plan- og bygningsloven, og vedtak følger eiendommen.

– Ble det gjort noe fra søkerens side før eiendommen ble solgt i september?

– Administrasjonen har ikke hatt henvendelser fra verken selger eller kjøper av eiendommen etter at reguleringsplanen ble endret.

► – Hva er status per i dag rent materielt for garasjen og friarealet som den var plassert delvis innenfor?

– Garasjen er godkjent slik den nå står, og friarealet er regulert slik jeg har forklart. Det regulerte lekearealet eies av et sameie som består av flere eiendommer i området, understreker Fæste.

► Det er av generell interesse for offentligheten hvordan en, i utgangspunktet, administrativ sak som denne kommer til politisk behandling. Og om dette sier bygningssjefen:

– Vår rutine er at alle søknader om omregulering av regulerte friarealer, privat så vel som offentlig eide, legges fram for politisk behandling i plan- og miljøutvalget. Slike reguleringsendringer vedtas aldri av administrasjonen.

► Som det går fram av en tidligere LM-artikkel om saken, så var flytting av garasjen én av to aktuelle utganger da dette var en ren administrativ sak mellom bygningssjefen og Ludvigsen på begynnelsen av fjoråret.

– Ble denne saken penset inn på det politiske spor med omregulering av søkeren selv, via utvalgslederen?

– Som sagt, så legges slike saker alltid og rutinemessig fram for plan- og miljøutvalget.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland