www.lokalmagasinet.no NYHETER | ‒ Ikke godt nok utredet To. 3. des. 2020
Meny

‒ Ikke godt nok utredet

(13.02.19. Oppdatert 12:39) ‒ Vi er skuffet, men ikke overrasket over kommunestyrets vedtak i Solhøy-saken, sier Linn Marie Krogsrud i Antikvarisk utvalg som fronter denne saken i Fortidsminneforeningens Akershus-avdeling.

Foreningen er blant dem som har rettslig klageinteresse i slike saker, og den bebudede klagen skal nå utformes. Klagefristen er tre uker.

‒ Vi kommer til å gjøre det snarest, og kommer der til å fokusere blant annet på det vi mener er brudd på forvaltningslovens paragraf 17 om kommunens utredningsplikt, sier Krogsrud til LM.

At saken ikke er godt nok utredet, var også et moment foreningen anførte i høringsrunden, framgår det av rådmannens saksframlegg.

FYLKESMANNEN er klageinstans for planvedtak (delegert myndighet fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet som er øverste plan-og bygningsmyndighet). Klage på regulerings-planvedtak skal forelegges de folkevalgte i Vestbys plan- og miljøutvalg.

Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis utvalget ikke finner grunn til å ta klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland