www.lokalmagasinet.no NYHETER | ‒ Gjelder reguleringsplanen! Ti. 27. okt. 2020
Meny

‒ Dette gjelder reguleringsplanen!

(11.02.19. Oppdatert 15.02.19)) (Reporter Svein-H. Strand) Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) banket det inn før han ga ordet fritt: ‒ Det er reguleringsplanen for prosjektet med omsorgsboliger på Solhøy vi behandler. Plan- og miljøutvalgets innstilling. Intet annet!

Dette var jo like riktig som det var galt. Verken debatten i lokalsamfunnet, høringsrunden før denne andre gangs behandling enn si rådmannnens saksframlegg levnet den minste tvil om at det er den verneverdige bygningen på tomta som har stått i fokus.

Etter at et par subsidiære forslag falt eller ble trukket, stemte som ventet de to fra MDG ikke for plan- og miljøutvalgets enstemmige innstilling fra desember. Det gjorde heller ikke Arjo van Genderen (V) (se nedenfor).

MDGs Bente Marie Bakke understreket i en stemmeforklaring at det er litt viktig at man bygger omsorgsboliger på Solhøy, men etter Alternativ 2 med 64 boliger i to byggetrinn. Da kan skolebygningen bevares. Og grøntmiljøet rundt. Dette er også hva Soon og Omegns Vel har gått inn for.

Kommunestyrets tørre vedtak i kveld lyder dermed:

"Detaljregulering for Solhøy omsorgsboliger med tilhørende plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 23.11.2018, egengodkjennes i henhold til plan-og bygningsloven § 12-12."

Arjo van Genderen (V) satte trolig ord på hva flere, også i kommunestyrets store flertall, var opptatt av: Behovet for heldøgns omsorgsboliger som skal dekkes er mye større enn antatt. Men tomta er den samme. Så nå trengs hele arealet.

van Genderen foreslo derfor å be rådmannen se om det finnes alternative arealer som er bedre egnet enn denne.


Alternativ 1 som ble vedtatt legger til rette for 88 heldøgns omsorgsboliger som skal oppføres i to byggetrinn. Dette dekker behovet fram til 2027, ifølge rådmannen.

Alternativet er nedjustert fra 120 boliger.

Skisseprosjektet har vist at å få inn så mange enheter på tomta vanskelig lar seg realisere, sier rådmann Sjur Authen.

Annette Mjåvatn (Ap) fra byggekomiteen kunne fortelle at omsorgsboligene på Solhøy vil avlaste Vestby sykehjem for 30 plasser allerede fra dag én.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland