www.lokalmagasinet.no LA STÅ! Ikke svekk elevenes læringsmuligheter Sø. 17. jan. 2021
Meny

LA STÅ!

Ikke svekk elevenes læringsmuligheter

(14.08.18) (Av Mariann Saugerud, FFO Akershus) En stor omorganisering av PPT og Statped vil ikke gi flere barn en god skolegang og et vitnemål ved skolens slutt. Det vil heller føre til en kvalitetsmessig dårligere opplæring for elever med særskilt opplæringsbehov.

Illustrasjonsfoto: Schoolchildren in Louvre. no.wikipedia/Hu Totya

Et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl la nylig frem sin rapport om spesial-undervisningens tilstand.

Rapporten slår fast at spesial-undervisningen er kvalitetsmessig for dårlig og at mange barn ikke får den opplæringen de har krav på etter Opplæringsloven.

Det er mange dette gjelder. Hele 10 prosent av barna i grunnskolen får spesial-undervisning, noe som tilsvarer et helt klassetrinn. Disse elevene trenger tilrettelegging på individuelt nivå for å ha mulighet til å gjennomføre skolegangen og møte kravene som stilles.


UTEN KVALTETSHEVING VIL BARN FALLE UTENFOR

I rapporten fra Nordahl-utvalget kommer det frem at 50 prosent av spesialundervisningen gis av ufaglærte. Det betyr at elevene som trenger den beste kompetansen får den svakeste.

Vi må ta denne realiteten på alvor. Barn og unge som har behov for tilrettelegging må få et kvalitetsmessig bedre tilbud enn de får i dag.

«Om vi ikke lykkes bedre enn i dag, risikerer vi at en stadig større gruppe av barn og ungdom vil oppleve å stå utenfor fellesskapet».


I dette er vi helt enig med Nordahl, men endringsforslagene kan vi ikke stå inne for. Løsningen er ikke å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning, desentralisere Statped og omorganisere PPT.

UTOPISKE FORSLAG

PP-tjenesten, som i dag er organisert i kommunen, er foreslått flyttet ut til barnehager og skoler. Det varierer hvor mange ansatte PPT i kommunene har, men de har langt fra nok ressurser til å fylle dette.


Ta for eksempel Lørenskog kommune. Her er det til sammen 59 barnehager og grunnskoleenheter, og antallet ansatte saksbehandlere i PPT er 12,5. De ansatte har ulik spisskompetanse, noen på adferd, andre på tilrettelegging.

Så hvordan skal disse ansatte og deres kompetanse fordele seg på skolene? Skal de velge noen skoler, slik at andre står uten tilbud? Og hva med mindre kommuner som ikke har egne PPT-ressurser i dag?

Vi vet at fagfolk ikke gjerne flytter til mindre kommuner uten et fagmiljø og kolleger. Det blir altså utopisk å gjennomføre en slik organisering i praksis. Dessuten vil en omorganisering av tjenesten kunne føre til at den ansatte får en lojalitetskonflikt overfor rektorer og skoleeiere. Organiseringen vil ikke sikre bedre kvalitet og undervisning for elevene.

Ser du som kommunepolitiker Ragnhild Bergheim, for deg at dette blir til det beste for barna?

PPTs vurderinger er tidkrevende, noe også Nordahl påpeker. Det kan i mange tilfeller ta opptil ett år før tiltak er iverksatt. FFO ber derfor om en tidsfrist på tre måneder for prosessen fra søknaden kommer inn til PPT og til et vedtak er iverksatt. For å gjøre det, kreves mer ressurser i form av midler og ansatte til PPT slik at de kan gjøre det arbeidet som kreves uten ventetid.

KOMPETANSEN VIL FORVITRE

Statped er i dag et kompetansemiljø som jobber samlet og forsker på spesialundervisning og forbedring av denne. Om ressursene i Statped flyttes til fylke og kommuner, vil forskningen opphøre Vi vil havne bakpå i utviklingen av skolene og opplæringen. Derfor mener vi det er feil å omorganisere kompetansemiljøet. Da setter vi kompetansen i spill.

Derfor ber vi kommunepolitikerne våre om å stå opp for elevene og gjøre stortings-politikerne i sine partier klare over disse forslagene, slik at de kan stemme imot det.

Anbefal ditt parti om å LA tjenestene STÅ. Det trengs mer ressurser til PPT for å gi barn den opplæringen de har krav på. Men disse kan ikke komme fra Statped, da ødelegger vi for alle.

MARIANN SAUGERUD
Leder FFO Akershus
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland