www.lokalmagasinet.no Kommentar til varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Solhøy omsorgsboliger Sø. 17. jan. 2021
Meny

Kommentar fra Soon og Omegns Vel til varsel om
oppstart av reguleringsarbeid – Solhøy omsorgsboliger

Vestby kommune har i brev av 02.06.2017 sendt ut varsel om eventuell omregulering av eiendommen som tidligere inneholdt Solhøy barneskole. Formålet er å etablere omsorgsboliger på eiendommen. Det foreligger tre alternative løsninger:

Nullalternativ: Innebærer at man opprettholder gjeldende reguleringsplan av 2012: Bygging av omsorgsboliger samt bevaring av den eldste delen av Solhøy skole i tillegg til den verneverdige vegetasjonen.

Alternativ 1: Legge til rette for 120 omsorgsboliger. Forutsetter at både skolebygningen og den verneverdige vegetasjonen fjernes.

Alternativ 2: Innebærer å justere hensynssonen slik at den eldste delen av Solhøy skole og mest mulig av den bevaringsverdige vegetasjonen kan bevares.

Soon og Omegns Vel uttalte seg til den nåværende reguleringsplanen som ble vedtatt i 2012. Da gikk vellet inn for å bevare den eldste delen av skolen, samt en del verneverdige trær. Dette ble til slutt vedtatt av Vestby kommune, som i første omgang ville fjerne/rive alt gammelt, både hus og trær.

For Soon og Omegns Vel er bare alternativ 2 akseptabelt. Den gamle bygningen kan integreres i anlegget ved at den kan brukes til for eksempel administrasjon og møtelokaler. Gamle bygninger er ikke bare et problem, men også en ressurs. Son sentrum er et eksempel på dette. Hva ville Son ha vært om man hadde bortregulert og revet de gamle bygningene?

Vellet kan i nødsfall akseptere at deler av den verneverdige vegetasjonen kan fjernes, selv om det betyr forringelse av miljøet. Primært bør reguleringsplanen av 2012 beholdes. Det betyr færre enn 120 omsorgsboliger, men et bedre totalmiljø.

Vestby kommune er i vekst. Det er en byggeboom uten like i Sonsområdet. Det betyr sannsynligvis at heller ikke 120 omsorgsboliger vil være nok etter som årene går, og antall eldre øker. Kommunen bør derfor snarest vurdere også andre tomter for omsorgsboliger før arealene blir nedbygd av privat boligbygging.

11.08.17
For Soon og Omegns Vel

Ivar Gudmundsen

Leder

PS
Vi beklager at vellet ikke har overholdt uttalelsesfristen, på grunn av ferietiden. Vi antar at det ikke vil har noen avgjørende betydning for kommunen saksbehandling.

Vedlegg:

- Soon og Omegns Vels brev av 14.11.2016

Kopi med vedlegg til:

- Akershus fylkeskommune

- Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring

- Lokalpressen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland