www.lokalmagasinet.no Forutsetningene for IKEA oppfylt? Sø. 27. sep. 2020
Meny

Forutsetningene for IKEA oppfylt?

Publisert 12.01.15. Leserbrev. Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune behandlet før jul detaljene for IKEA-etablering på Delijordet. IKEA har lovet å flytte matjorden hvis de får bygge på Delijordet, og at kornproduksjonen skal være like høy i ettertid. Vestby kommunestyre har i tillegg vedtatt at dette skal være en forutsetning for etableringen. Vi mener derfor utvalget først burde diskutert hovedspørsmålet for etableringen: Kan kornproduksjonen sikres på like høyt nivå etter jordflyttingen? Hvis svaret blir nei, har IKEAs Pål Walberg uttalt at de ikke vil bygge på Delijordet.

Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne mener alle at IKEA og kommunen i fellesskap burde kommet fram til et område som ikke berører dyrket mark.

I vår høringsuttalelse til IKEAs planprogram siterte vi fra et Bioforsk-notat, undertegnet forskningsdirektør Nils Vagstad. Notatet var vedlagt et brev fra Landbruks- og matdepartement 15. august 2013. I notatet står det blant annet:

"Bioforsk kan følgelig ikke gi noen form for "garantier" eller eksakte anslag for kvaliteten på sluttresultatet ved en eventuell jordflytting og oppbygging av nytt jordbruksareal ved utbygging av Delijordet."


Notatet sier videre at risikoen er betydelig, ikke bare av teknisk art, men også værforholdene i anleggsperioden kan få betydning. Omfattende praktiske problemer knyttet til at store jordmasser skal graves ut, mellomlagres, transporteres, planeres ut og reetableres, blir beskrevet i notatet.

Konklusjonen er som følger:

"Dette medfører at spørsmålet om "tilfredsstillende" sluttresultat i realiteten er en hypotetisk sak, i den forstand at resultatet blir som det blir."


Hvis det ikke kom fram nye opplysninger om realismen i jordflytteprosjektet på plan- og miljøutvalgets møte, mener vi utvalget har forsømt seg når det gjelder å følge opp kommunestyrets vedtak.

Utvalget kan etter vår mening ikke tilsidesette et vedtak i kommunestyret. Av hensyn til sitt omdømme som et bærekraftkonsern, vil det også være alvorlig hvis IKEA ikke føler seg bundet av sine forpliktelser.

Lars Johan Rustad (Vestby Kristelig Folkeparti), Tone Skretting (Vestby Senterparti), Bente Bakke (Vestby Miljøpartiet De Grønne)

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland