www.lokalmagasinet.no Foreslått kutt i AAP-ordningen feil resept! To. 29. okt. 2020
Meny

Delegater til Aps landsmøte: Foreslått kutt i AAP er feil resept!

(12.03.17) (Leserbrev) «Andelen unge som ikke er i arbeid, har ikke vært så høy på over ti år, og antallet unge uføre øker. Ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fungerer ikke godt nok, og for mange som har noe arbeidsevne, blir likevel 100 prosent uføre.» Dette slår Arbeiderpartiet fast i sitt forslag til nytt stortingsprogram 2017-21.

Foto av Knut Vedal: FFO Akershus

► Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre arbeidstakere inntekt i perioder de er uten inntekt på grunn av sykdom eller skade, og har behov for bistand for å komme i arbeid.

FFO Akershus (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) er enige i at alt for mange ungdommer står utenfor arbeidslivet.

Dagens AAP-ordningen fungerer ikke godt nok. Ap imøtekommer noe av problemet på en god måte med å programfeste «å bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen med AAP slik at flere kommer tilbake i arbeid.»

Men vi kan ikke være enige i Aps forslag om å kutte ordningen fra fire til to år for alle født etter 1990. Det er feil resept!

Forslaget mistenkeliggjør og forskjellsbehandler en allerede utsatt gruppe, og kan oppfattes som et dårlig skjult kutt for å spare penger.

Dersom vi skal tro på at Aps egentlige ønske for AAP er å styrke ordningen, må vi påpeke at forslaget i så fall er svært dårlig begrunnet. Det hjelper ikke å programfeste at kompensasjonen for gruppen er at kommunen skal garantere ungdommene jobb. Det er ikke realistisk.

Vi er enige i at alle som kan jobbe, skal komme i jobb så raskt som mulig, men det fordrer at de er klare for arbeidslivet. De født etter 1990 kan trenge tiltak som for eksempel utdanning som arbeidsmarkedstiltak. Ikke utrygge tiltak – som å kutte en velferdsordning i to!

Husk
en toårig ordning eliminerer muligheten til et utdanningsløp lenger enn to år. Og gjør det dermed umulig å fullføre en høyere grad.

AAP-ordningen kan vare i inntil fire år, men det betyr jo ikke at man skal gå på den i fire år. FFO tror at med tett oppfølging og individuelle planer, så kan langt flere gå ut av ordningen lenge før det har gått fire år.

Oppfordring til landsmøtedelegater fra Akershus Arbeiderparti:
Forslaget i Aps stortingsprogram er nok fremkommet med de beste intensjoner. Men som et fylkeslag i en nasjonal interesseorganisasjon for 83 medlemsorganisasjoner som representerer godt over 300 000 mennesker på landsbasis, kan FFO Akershus slå fast at om forslaget blir vedtatt vil det få dramatiske konsekvenser for dem det gjelder.

FFO Akershus oppfordrer sterkt delegater fra Akershus til å komme med endringsforslag på å stryke linje 519-521 i forslag til Stortingsprogram 2017-21:


«Redusere AAP til 2 år for personer født etter 1990. Samtidig sørge for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer.»

Vi kommer til å følge med på debatten, og setter vår lit til at fylkesrepresentantene får fjernet dette punktet fra programmet, og kan vedta en styrket AAP-ordning uten å kutte i den. På forhånd takk. 

KNUT VEDAL
Nestleder FFO Akershus
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland