www.lokalmagasinet.no Byggeprosesser og habilitet To. 29. okt. 2020
Meny

Byggeprosesser og HABILITET

Publisert 01.03.17 (AKTUELT LESERBREV av Jostein E. Haugh) Bygg som søkes oppført innenfor et regulert område har, som en regel, å følge reguleringsplanen for området. Men tiltakshaver er i sin fulle rett til å søke om dispensasjon fra reguleringen. Det skal spesielle og tungtveiende grunner til for å gi en dispensasjon, ikke bekvemmelighetshensyn eller synsing om estetikk, plassbehov eller liknende. Når vedtak påklages, er det Fylkesmannens juridiske avdeling som skal vurdere lovligheten i opp mot reguleringsplanen.

Det er klart at reguleringen innenfor Sons gamle grenser har flere formål, blant annet å ta vare på et gammelt bygningsmiljø og Sons egenart.

Når en tiltakshaver starter en dispensasjonsprosess, så har vedkommende etter min mening en plikt til å vurdere stedets egenart og ikke minst hva andre har gjort eller fått dispensasjon for i samme område.

Dersom det søkes om en dispensasjon som bryter med alle forutsetninger i reguleringsplanen, så er vedkommende illojal ikke bare mot planens bokstav og intensjon. Dette er også illojalt mot alle naboer i området som lojalt har fulgt påleggene fra administrasjonen i kommunen.

► Vi vet at dyre og kjente arkitektkontor har stor gjennomslagskraft i slike saker, men skal det være slik, og er veien de går OK?

► Når en tiltakshaver sier at han har hatt et nært samarbeid med Fylkesmannens verneavdeling, er dette greit?

En arkitekt vandrer rundt i korridorene hos Fylkesmannens verneavdeling for å berede grunnen for en kommende dispensasjonssøknad. Er det da greit at det kommer et skriv som sier at samtidsarkitektur er riktig i gjeldende område?

► Er ikke skrivet da et bestillingsverk, og har ikke arkitekten da gjort verneavdelingen inhabil ved utilbørlig påvirkning?
 
Vi ønsker å tro at det er et vanntett skott mellom Fylkesmannens verneavdeling og juridisk avdeling. Men her er det heller snakk om fri flyt av informasjon.

Dette ser vi når argumentasjonen fra juridisk avdeling er påfallende lik verneavdelingens vurdering ved en dispensasjon, og lovligheten i henhold til reg.planen ikke er vurdert eller nevnt.

► Er da også juridisk avdeling inhabil?

Når det gjelder plan- og miljøutvalget i kommunen, så har de en plikt til å ta vare på og beskytte gjeldende reguleringsplan! Gjeldende reguleringsplan er kommet til ved en lengre politisk prosess med høringer etc. Dispensasjoner fra dette vil derved reelt sett forandre planen.

Kommunestyrets verktøy for å forandre en reguleringsplan er å lage en ny. En tidkrevende og kostbar prosess, men nødvendig!

Når man skal vurdere habiliteten til medlemmer av plan- og miljøutvalget, må det være en selvfølge at det ikke er noen form for relasjoner mellom tiltakshaver og vedkommende!

Inhabilitet har to funksjoner:

Den skal beskytte politikeren mot utilbørlig press fra familie og venner i en sak! Han eller hun melder seg da inhabil. I en sak der det kan mistenkes at det er nære relasjoner, familiemessige eller venner og/eller omgangskrets, så bør vedkommende melde seg inhabil!

Jeg pleier å si at dersom du møter dine venners barn eller dine barns venner i en dispensasjonssak, så er du inhabil; at alt annet er kameraderi eller korrupsjon, og det holder med mistanken!

JOSTEIN E. HAUGH

Vararepresentant til Vestby kommunestyre, nå utmeldt fra Bygdelista og frittstående ut valgperioden.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland