www.lokalmagasinet.no 80 millioner til samarbeid mellom næringsliv og forskning To. 29. okt. 2020
Meny

80 millioner til samarbeid mellom NÆRINGSLIV OG FORSKNING

(12.12.17) (Av Ingebjørg Aadland) Forskningsrådet deler ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for næringslivet i de aktuelle regionene. Prosjektene skal bidra til at norske regioner styrker sin evne til å omstille seg, ved at forskningsmiljøer jobber mer aktivt med de problemstillingene bedriftene i regionen er opptatt av.
Illustrasjonsfoto: Liten båt, større båt, enslig stangfisker. FOTO: Sturla Strand Salg og Foto ©

– Regjeringen er opptatt av å øke næringslivets konkurransekraft i regionene ved å styrke koblingen til forskning og utdanning. Med disse prosjektene og en støtte på totalt 80 millioner kroner legger vi en god ramme for mange spennende prosjekter i årene fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Disse sju prosjektene får penger:

NTNU: Brohode Havbruk 2050, (Trøndelag/Midt-Norge) 11,3 millioner kroner

Høgskulen på Vestlandet: Teknoløft Sogn og Fjordane, (Sogn og Fjordane) 13 millioner kroner

Høyskolen Sør-Øst Norge: Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) 14,1 millioner kroner

Arktisk Universitet: Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene, (Nordland, Troms, Finnmark) 13,7 millioner kroner

Universitetet i Stavanger: Kompetanseløft tunellsikkerhet, (Rogaland), 5,8 millioner kroner

UNI Research: Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, (Hordaland) 12 millioner kroner

Universitetet i Stavanger:
Smart energi hub, (Rogaland), 10 millioner kroner

– Med denne tildelingen vil vi styrke tilbudet av forskning og utdanning der næringslivet er lokalisert, og samtidig gjøre forskningsmiljøene til bedre samarbeidspartnere for næringslivet. Dette er langsiktige penger som går til forskningsinstitusjonene, men på næringslivets premisser. Ordningen krever partnerskap mellom næringsliv, forskningsinstitusjon og fylkeskommune, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

"KAPASITETSLØFT"

Den nye ordningen kalles "Kapasitetsløft". Pengene til ordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg går flere fylkeskommuner og lokalt næringsliv inn med penger i noen av prosjektene.

– Vi ser allerede etter en skisserunde og en søknadsrunde at dialogen mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner er styrket mange steder. Vi har høye forventninger til hva som kan komme ut av disse viktige regionale samarbeidsprosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, sier Røttingen.

Pengene kan brukes på rekruttering av nye forskere, studietilbud, etter og videreutdanningstilbud, til at næringslivet kan få låne forskere, til studentoppgaver eller til lån av personer fra næringsliv til forskning.

Mer om prosjektene:

Brohode Havbruk 2050, spiller sammen med 2 SFI (Sentre for Forskningsdrevet innovasjon, SFI exposed, SFI move) og flere andre sentre.

Prosjektet er godt forankret i Havbruksnæringen i Midt-Norge og vil styrke NTNUs rolle som regional leverandør av næringsrelevant forskning og kompetanse.

Begge Trøndelagsfylkene (som snart blir ett) gir sin støtte til dette prosjektet, som vil samarbeide med havbruksnæring i hele Midt-Norge, også på Mørekysten.  

Høgskolen i Sør-øst Norge består av flere enheter som nylig er slått sammen. Prosjektet Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer i transport og prosessindustrien er et solid prosjekt som tar utgangspunkt i tett dialog med det regionale næringslivet. Samtidig bidrar prosjektet til nasjonal kompetansebygging.

Forskere og bedrifter skal jobbe sammen om datasikkerhet i autonome systemer, maskinlære, logistikk og havneoperasjoner. De tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold bidrar tungt med midler.

Arktisk universitet vil etablere et senter for bygg og anleggsnæringen. Senteret har utgangspunkt i Narvik, med forgreininger og aktiviteter i hele landsdelen.

Prosjektet har som ambisjon å bidra til et nasjonalt løft på kompetanse for bygg og anlegg i kaldt klima, noe de virker godt posisjonert for. Senteret vil også bidra til å bygge kompetanse om digitalisering av byggeprosesser, og vil samarbeide med bedrifter om forskningsprosjekter.

Senteret samarbeider blant andre med smart Construction cluster, mineralklynge Norge, og har mottatt partnerskapserklæringer fra et stort antall bedrifter i bygg- og anleggsnæringen.

Forskningsmiljøene ved UiT, SINTEF nord og NORUT Narvik legger inn egne midler i prosjektet, og de tre nordnorske fylkene har også levert støtteerklæringer.

Kompetanseløft tunellsikkerhet etableres ved Universitetet i Stavanger og vil samarbeide med Norwegian Tunnel Safety Cluster.  Prosjektet vil rette seg mot entreprenører og underleverandører som bygger, vedlikeholder og drifter tuneller, og er svært relevant for de lange tunellutbyggingene på Vestlandet.

Senteret skal blant annet jobbe med IKT og løsninger for robotikk og automatikk, tunellsikkerhet og systemkrav i sammensatte tunellsikkerhetsprosjekter. Rogaland fylkeskommune bidrar med finansiering.

Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, KABIS, er tildelt UNI Research. Prosjektet vil forsterke omstilling til mer miljøvennlige oppdrettssystemer.

Senteret vil blant annet jobbe med forskning og utvikling av mer bærekraftig og lukket produksjonsteknologi, lakselusproblematikk, og at næringen enklere kan ta ny teknologi og kunnskap i bruk. Senteret samarbeider med NCE seafood og SFI CtrlAqua. NCE seafood innovation cluster, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og en rekke bedrifter bidrar med penger.

Smart energi hub,
ved Universitetet i Stavanger. Smart energi hub skal utvikle et tverrfaglig forskningsmiljø for morgendagens teknologi og tjenester innenfor distribuert fornybar energi og smart teknologi.

Målet er grønnere bygg og bydeler, og prosjektet passer godt inn i Stavangerregionens satsing på Smarte byer.  Prosjektet har et omfattende partnerskap der Rogaland fylkeskommune, Lyse energi, SWECO, Risavika havn og Forus næringspark, ONECO, Statsbygg, Kruse Smith og VVS prefab bidrar med finansiering.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland