www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 30. mai 2016
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!

Ny e-postkonto: post@lokalmagasinet.com

Nei til Alicenborg-planen

Torsdag 26.05.16 Uttalelse til kunngjøring om oppstart av detaljregulering av Alicenborg i Son, Vestby kommune: Soon og Omegns Vel viser til mottatt varsel datert 28.04.2016 om oppstart av regulering av denne eiendommen.

Eiendommen omfatter gnr 134 bnr 9, og det planlegges boligbebyggelse med horisontaldelte og vertikaldelte tomannsboliger, rekkehus og eneboliger i 2- 3 etasjer.

Eiendommen er en del av reguleringsplanen for Sons ytre område, vedtatt i Vestby kommunestyre 10.11.1986, og er regulert til friområde, park, turvei, lekeplass, samt ca 30 eneboliger. Selve hovedeiendommen på Alicenborg, med bolighus og uthus, samt en stor hage, er regulert til spesialområde – bevaring.

Saken ble gjennomgått i styremøte 3. mai 2016: Blant annet på bakgrunn av drøftelsene der vil vellet gi følgende uttalelse:

Alicenborg er ett av de viktigste nærfriområdene i Sonsområdet. Innenfor eiendommen er det i dag flere turstier som er hyppig benyttet av befolkningen. I tillegg er det gamle vanntårnet et viktig landemerke. Deler av området har dessuten en rik vegetasjon som gir grunnlag og oppholdssted for en rekke mindre vanlige fugler, for salamandere m.m.

Eiendommen har i dag kjøreadkomst fra Alicenborgveien og Bergstien. Begge veiene er smale og bratte og egner seg ikke for trafikkøkning.

I gjeldende reguleringsplan er det vist ny adkomstvei fra Sigurd Stenes vei, vel 100 meter sør for dagens gangbru. Denne veien vil bety store skjæringer på grunn av terrengforholdene, selv om det rent teknisk er mulig å få til en kjøreadkomst.

Det har vært antydet at en ny adkomstvei isteden kan knyttes til eksisterende rundkjøring ved tennisbanen. Dette vil bey at en enebolig må rives. Dessuten er det i dette området et betydelig antall fotgjengere, da det er skolevei både for Sons nye barneskole og Grevlingen ungdomsskole. Det vil være helt uforsvarlig å legge opp til et større kryssområde her. I tillegg vil kostnadene bli svært store.

Ut fra den foreløpige beskrivelsen vil boligtallet bli omtrent tre ganger så høyt som i gjeldende reguleringsplan, dvs. omkring 100 boenheter, noe som gjør at friområdene blir vesentlig redusert.

Vellet vil også påpeke at hovedbygningen på Alicenborg med tilliggende grøntområde ikke må forringes av ny utbygging. Hovedbygningen ble bygd i 1913 av Georg Wedel-Jarlsberg, og i dag er den et markert innslag i bybildet.

Fra Alicenborg er det flott utsikt over Sonskilen og Oslofjorden. Dette skyldes at Wedel-Jarlsberg kjøpte eiendommen Feieråsen på begynnelsen av 1900-tallet for at åsen ikke skulle bebygges. Dermed er utsikten beholdt, i tillegg til at åsen er et fint friområde.

Soon og Omegns Vels konklusjon er at Alicenborg ikke utbygges, og at eiendommen beholdes som et viktig naturområde, tur- og rekreasjonsområde i Son.

For Soon og Omegns Vel, Ivar Gudmundsen, leder

Selger krevde å få levere ferdig parkeringsplass

Onsdag 25.05.16. Oppdatert 16:52 (Reporter Svein-H. Strand) Saken om kjøp og opparbeiding av Ørajordet i Son til parkeringsplass ble lagt fram så sent som foran kommunestyremøtet samme dag. Utenom de aktuelle beslutningstakere var bare noen få orientert, muntlig. LM fikk i går ettermiddag tilsendt ekstrasaken etter henvendelse til et av kommunestyrets medlemmer.

Så sent som i ettermiddag var saksframlegget og møteprotokollen ikke lagt ut på kommunens hjemmeside.

I tillegg til selve vedtaket som ble publisert i går, kan vi nå legge til at totalkostnaden blir "omtrent 3,9 millioner kroner", for å sitere fra rådmannens saksframlegg.

Altså omtrent 400.000 kroner mer.

► De 3,5 millioner kr som framgår av vedtaket er bare hva selve kjøpet koster skattebetalerne. I tillegg forplikter kommunen seg nemlig til å utarbeide reguleringsplan for Ørajordet.

"Motytelsen", som rådmannen skriver, er at kommunen overtar "en ferdig opparbeidet parkeringsplass". Altså fra selgeren, Sonskilen Båthavn AS.
Og uten offentlig konkurranseutlysing fordi det haster sånn.

► Kostnaden for reguleringsarbeidet er tidligere blitt beregnet til om lag 350.000 kroner. Totalkostnaden vil derfor bli "omtrent 3,9 millioner kroner", skriver altså rådmann Sjur Authen.

Da saken ble forhandlet med grunneieren uten resultat i fjor, var det forutsatt at arbeidet med opparbeidelsen ville bli vesentlig billigere.

"Grunnen til det, skriver rådmannen, "var at man ville utvide entreprisen med å utbedre A-brygga i havna til også å omfatte opparbeidelse av parkeringsplasser. Dette ville kunne gjøre jobben relativt rimelig, da riggen allerede var på plass. Det er ikke tilfellet nå."

SKAL VÆRE FERDIG TIL FELLESFERIEN

I motsetning til forrige runde forutsettes det, etter nye forhandlinger, med ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap), at Sonskilen Båthavn AS selv står for opparbeidelsen, og overdrar arealet ferdig opparbeidet.

At selgeren selv skal stå for opparbeidelsen, tror rådmannen er den eneste måten å få parkeringsplassen ferdig før fellesferien på.

Når det gjelder reguleringsmessige forhold, er området avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen, men ikke detaljregulert. Parkeringsplasser inngår i sentrumsformål.

Rådmannen antar derfor at det, sitat "vil være kurant å få innvilget en byggesøknad på prosjektet, selv om det formelt sett må gis en dispensasjon."

Som fremhevet i tidligere saker er parkering i Son et problem. Rådmannen ser ingen andre løsninger for å etablere en varig parkeringsplass i kort gangavstand til Son sentrum enn Ørajordet, heter det.

Bare MDG var imot 150 p-plasser på grønne Øra

Tirsdag 24.05.16. Oppdatert 11:51 Som ekstrasak vedtok Vestby kommunestyre i går å kjøpe Øra-jordet ved utløpet av Hølenselva og bruke 3,5 millioner kroner til parkeringsplass og "snuhorn" for buss. Følgende innstilling fra rådmannen ble vedtatt mot bare to stemmer, fra Miljøpartet De Grønne:

1. Ordfører gis fullmakt til å inngå vedlagte avtale datert 23/5-16 med Sonskilen Båthavn AS.

2. Kostnadene for grunnerverv og opparbeidelse på 3,5 millioner kroner innarbeides i forbindelse med tertialrapport nr 1.

I en nettsendt paneldebatt før kommunestyrevalget 2015 var det flertall mot å bygge ned det grønne jordet. Sps representant Tone Skretting, en prinsipiell motstander av å bygge ned matjord, hadde nå ingen innvendinger. Også i V og SV var det kommet nye holdninger angående Øra-nedbygging til å løse behovet for pareringsplasser i Son.

– Ja, det har vært litt av et stemningsskifte etter valget. I går var det både julaften og 17. mai, bemerker MDGs Bente Marie Bakke til LM.

SENTRALEN SENTRAL!


Lørdag 21.05.16 Oppdatert senest 20:27 (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Det var ikke bare-bare å jobbe på Telegraf- og telefonsentralen DEN sentrale institusjon i Son fram til nedleggelsen i 1975, da automatikken kom.

► Ålesund-jenta Jorun Blindheim Johnsrud (78) jobbet der i 20 år etter at hun kom til Son og traff sin ekte soning, Frank Johnsrud.

Jorun var blant de sju-åtte damene som delte på den døgnkontinuerlige skiftordningen. Ikke sjelden ble det dobbeltskift, som "sovende nattevakt" på arbeidsplassen i Meierigården der Galleri Soon nå holder til.

For dette fikk hun i ettermiddag, som den tredje – alle kvinner Hallanderiets Ærespris, med diplom utdelt av ordfører Tom Anders Ludvigsen.


De frammøtte på Hallanderiets begrensede uteareal fikk høre både interessante taler og artige historier knyttet til den spesielle arbeidspassen. Framført av både hovedpersonene og andre i dagens andre lokale kulturhendelse på museale føtter. Her er det Knut Chr. Hallan som får fart på smilebåndene.

Hallan benyttet anledningen til å fortelle at æresprisvinneren var blant de aller første som kom med lokale gjenstander da det tidligere Norsk Emballasjemuseum i Oslo etablerte seg i Son og spisset konseptet med gjenstander fra lokale foretak. Her holder han et historisk verdifullt bilde fra telesentralen i Meierigården. T.v. Nelly Dolonen Jacobsen som også jobbet på sentralen i mange år.


Mye blomster på sesongåpning


Lørdag 21.05.16 13:56 God stemning, mange frammøtte, hornmusikk, interessante taler om sommerutstillingen og det nye program- og aktivitetsprofilen. Og ikke minst: Mange blomsteroverrekkelser! Det er stikkord å melde fra sesong-åpningen ved Son Kystkultursenter i dag. Her er en artig vri: Blomsteroverrekker Tom Braaen (t.h.) får selv blomster av avdelingsdirektør Henrik Smith ved Follo museum. Lederen i Kystkultursenterets Venner fyller nemlig 70 år i morgen, og det vanket også både fine ord og applaus fra de frammøtte for innsatsen han nedlegger. Mer kommer. LM-foto: Svein-H. Strand

Assistent på Son Kystkultursenter i år som i mange år før, Alex Johannessen. Utendørs arbeid med vedlikehold av utstilte gamle båter er en av mange oppgaver som krever tid og krefter foran lørdagens åpning. LM-foto: Sturla Strand

Ny sesong, ny vri
på "kystkultur´n"

Sommerens utstilling "Da krigen kom til Son" byr på unike bilder, også fra tyske arkiver, montert på veggene sammen med fyldige tekster til hvert bilde. LM-foto: Sturla Strand

Torsdag 19.05.16. Oppdatert 12:08 Lørdag 21. mai kl. 12 er det sesongstart for Son Kystkultursenter, i år med et nytt og spennende konsept for ulike håndverksaktiviteter de besøkende kan ta del i. Her skal veien i en viss grad bli til mens man går. En viss kursvirkomhet etter sesongslutt ligger også på beddingen.

► Sommerens utstilling har tittelen "Da krigen kom til Son" og skal åpnes av Kjell T. Olsen, Son, leder i både Norsk Forsvarsforening og lokalavdelingen Vestby Forsvarsforening. Utstillingen gir et innblikk i hva som skjedde på Dampskipsbrygga 9. april 1940 og hvorfor Son ble valgt som havn for tyskerne.

► I tillegg til unike bilder, vil vi på veggene også finne historier og dokumentasjon rundt den lokale motstandsbevegelsens arbeid, sprengingen av tankene på Laksa, våre krigsseilere og omkomne under krigen.

Et helt album med småbilder fra krigens hverdag i det nære ligger på et bord til å bla i. LM-foto: Sturla Strand

Onsdag 18.05.16 14:41 Da har vi også barnetog-siden klar med ti store bilder. Og her kommer du dit!

Onsdag 18.05.16 10:59 Første versjon av fotoreportasjen fra Son torg er nå ferdig med ti store bilder av bl.a. dette motivet. Her kommer du dit.

 TO TUSEN TAKK

Publisert 17.05.16 (Tekst og foto: Svein-H. Strand) En enestående 17. mai, selv til å være i Son, er til ende. Å ha hele programmet i Son sentrum ble en kjempesuksess; en svært lang en, rett nok. Fra en rekordstor fotofangst publiserer vi rekordsent på dagen i første rekke et lite knippe med seks bilder og bildetekster her på fronten. Så blir det mer på egne sider i morgen, fra henholdsvis barnetoget og det store og varierte programmet på torget.

FOR EN KJEMPEDAG!

Denne flotte saksofonduoen hadde ikke det minste imot å bli fotografert på den enestående Grunnlovsdagen i Son.

Dagen brakte også en overraskende nyhet: Den landskjente soning, tidsvitnet Alf Knudsen (92) ble tildelt den sjeldne utmerkelsen Regjeringens Minnemedalje, overrakt av ordfører Tom A. Ludvigsen. Dette for sitt årelange engasjement med å bringe skoleelever og andre ned til tyskernes fangeleire der han selv var blant de heldige som overlevde.

  Balstad-maleri skal skifte eier


Søndag 15.05.16 En relativt sjelden hendelse: Et maleri av Arvid Balstad, Sons produktive amatørmaler i tillegg til lærergjerningen i Son på 1950-og 1960-tallet, søker ny eier. Kari og Sverre Wigaard (bildet) fra Oppegård er i ferd med å flytte til bolig i Elverum med mye mindre plass, og må kvitte seg med en god del saker og ting. Blant det de ikke lenger ser seg i stand til å ha er da dette maleriet. Hvordan det kom i deres eie er en historie for seg som LM kommer tilbake til. Et bilde av maleriet skal nå også innlemmes i vår samling av arbeider av lokale amatørmalere. LM-foto: Svein-H. Strand 

Kan bli kategori 3-butikk

Son Næringsforening har vært en viktig pådriver for å få pol i Son. Her en strålende fornøyd foreningsleder Trygve Nordby (t.v.) i passiar ved kassaområdet på den historiske åpningsdagen.

Fredag 13.05.16. Også Kristelig Folkeparti stemte for. Det sa ordfører Tom Anders Ludvigsen i sin åpningstale for å understreke den brede enighet det har vært på politisk hold om etableringen av Vinmonopolet Son. LES MER.

Nye LM-rekorder i april

Trenden fra mars måned da LM hadde de beste besøkstall på et år, bare forsterket seg i april. LES MER.

 Sjøkaptein Asbjørn Espenak er død

Fredag 06.05.16 Grunnleggeren av Soon Sjøskole, sjøkaptein Asbjørn Espenak (85), er død etter akutt sykdom. Espenak bodde i en årrekke i Son før han flyttet til Hvaler og senere til Sponvika i Halden. Han vil blant annet også bli husket som initiativtaker til "Windjammer"-prosjektet. Det ennå levende prosjektet har som formål å få bygget et seilskip for funksjonshemmede med hjemmehavn i Son. Melding om dødsfallet kom til LM sent i ettermiddag. Minneord følger senere.

DETTE BLE NEDSTEMT

Onsdag 04.05.16 Her er Vestby-rådmannens lange innstilling som ble nedstemt i John A. Ødbehrs garasjesak: "I medhold av plan- og bygningsloven kapittel 19 godkjennes søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, etasjeantall og BTA for garasje i to etasjer, med leilighet i 2. etasje og med tomteutnytting på 25,8 % BYA og BTA på 80,16 m². ► Vedtaket begrunnes med at: (jf. denne saksutredningen og tidligere saksutredning til Plan- og miljøutvalgets sak 1/15) 1) Formålet med bebyggelsesplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt ved at det ikke foreligger begrensinger i antall boenheter på hver eiendom i formålsområdet. LES MER PÅ SAMLESIDE.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter og Facebook oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Jorun Johnsrud "på sentralen" får Hallanderiets Ærespris 2016

Publisert 20.05.16 Hallanderiets Ærespris, den tredje i rekken, går i år til Jorun Johnsrud for hennes sentrale rolle i hjertet av Son, på den gamle Telefonsentralen. Der jobbet hun i 20 år til den ble nedlagt med automatiseringen i 1975.

[25.05.2016] Les mer
Og da har Son fått pol
Publisert 12.05.16 Og da er det et faktum: Son har fått pol, og kundene strømmer til siden åpningen kl. 10 i dag. Da klippet ordfører Tom Anders Ludvigsen den røde snora inn til både Vinmonopolets nye tilvekst og med en Nille-butikk "på kjøpet". 
[25.05.2016] Les mer
Trafikkregulering på Grunnlovsdagen

Publisert 16.05.15 17. mai-komiteen melder om følgende trafikkregulering i Son sentrum: ALL KJØRING FORBUDT: Innkjøring til Son sentrum blir stengt mellom kl. 08:00 og 18:00. Fra kl 12:45 til ca 14:30 vil alle veier som fører inn til toget være stengt. Storgata stengt ved krysset til Kolåsveien. Kolåsveien stenger i motsatt retning ved krysset inn til Havnegata. Storgata stenges i andre enden ved Stenløkka. PARKERING FORBUDT: Parkering i Son sentrum blir stengt fra 16. mai kl 20:00 og ut 17. mai.

[18.05.2016]
De fem døde fra Son ble minnet

Publisert 09.05.16. (LM-foto: Sturla Strand) Bildet er fra markeringen av Frigjøringsdagen ved Minnestøtta i Son i går, med bekransning, tale og sang av Nasjonalsangen.

[16.05.2016] Les mer
Boligfelt på Alicenborg?

Publisert 29.04.16 Det er planer om å bygge ut eiendommen Alicenborg i øvre Son som boligfelt med varierende bebyggelse.

[16.05.2016] Les mer
Ny interesse for brosjeserien

Søndag 24.04.16. Oppdatert 11:03 Kan dere hjelpe oss med brosjene? Ja, med jevne mellomrom, og senest før helgen, kommer det spørsmål om vi kan gjøre LMs eksklusive "jubileumsserie" med norske brosjer bedre tilgjengelig fra arkivet. Det skal vi gjøre nå. 

[10.05.2016] Les mer
Antikvariat-start i Thornegården
Publisert 24.04.16 Da er Thornegaarden Antikvariat AS kommet spennende i gang, kunne vi og mange med oss konstatere på en visitt i dag. I lokalene etter Thornegården Frisørsalong startes det forsiktig med bare helgeåpent.
[09.05.2016] Les mer
Bli med til bygdeborgen!

Publisert 18.04.16 Historielaget tar onsdag 20. april turen til bygdeborgen i Vestby fra folkevandringstiden, ca år 400 e. Kr. Vi har alliert oss med bygdas beste guide, som har lest seg kraftig opp på bygdeborger og vil komme med nytt om dette temaet.

[22.04.2016] Les mer
Samarbeid om gangveiløft
Publisert 13.04.16 Omsider skal det skje noe med den gamle offentlige gangstia Olla mellom Skoleveien og Storgata i Son. Den lenge bebudede oppgraderingen på hele strekningen, inkludert en svært tiltrengt opprydding på den ugresspregede siste delen før Storgata, skal gjøres i et samarbeid mellom kommunen og Soon og Omegns Vel.
[21.04.2016] Les mer
Har solgt for ca 60.000 kroner

Utsnitt fra foto av omslaget på fjorårets bokutgivelse. 

Publisert 03.04.16. Oppdatert senest 18:27 Boka "Son på langs ...og litt på tvers" har så langt gitt utgiveren Soon og Omegns Vel salgsinntekter på ca 60.000 kroner. Boka, med ialt 131 sider tekst og bilder, ble sluppet 31. oktober i fjor, med en pris på 250 kroner og i 2000 eksemplarer.
[24.04.2016] Les mer
1-10 av 1919 Neste >>1. mai-reportasjen

Reportasjesiden fra årets 1. mai-arrangement har fått ny URL-adresse. Her kommer du dit.

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG. Tlf. 64 95 31 51

Lf

   

 VÆRSTASJON MOSS HAVN
UV-VARSEL

 

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

 


 

 Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
* Foren. for fartøyvern      
* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet i desember 2002 og hadde i 2007 60.000 besøk. I 2008 ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000 beøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland