www.lokalmagasinet.no NYHETER Lø. 1. nov. 2014
Meny
 
 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Ingen steder er
spennvidden så stor!


– På kanten av lovverket

Fredag 31.10.14. Oppdatert senest 13:17. (Reporter Svein-H. Strand) – Jeg sa under møtet om Solsiden-parkeringen at dette er på kanten av hva lovverket gir adgang til. Det sier Ivar Gudmundsen, vara for Venstre i plan- og miljøutvalget i går, til LM.

– Jeg sluttet meg likevel til innstillingen. I dag kan jeg vel tilføye at en slik mer omstendelig saksbehandling neppe ville føre til noe annet resultat enn at dispensasjonssaken ble tværet ut i tid. Og det ville heller ikke være til gode for noen, mener den pensjonerte bygnings- og reguleringssjefen.

– En gang i blant er det beste det godes fiende. For øvrig er det et skjønnsspørsmål hva som skal defineres som dispensasjon fra "vesentlige planforutsetninger", tilføyer Gudmundsen til LM.

Jeg vil jo også – ut fra min lange praksis i offentlig arealplanlegging og forvaltning – hevde at regelverket i plan- og bygningsloven er blitt så omfattende at det snart er umulig å utarbeide og vedta reguleringsplaner innenenfor lovverkets krav.

På sin hjemmeside orienterer Klima- og miljødepartementet under overskriften Dispensasjoner, mindre vesentlig reguleringsendring, bruksendring:

"Vesentlige planforutsetninger må (derfor) ikke fravikes ved bruk av dispensasjon."

På denne bakgrunn fikk Ivar Gudmundsen dette spørsmålet fra LM:

Er ikke dispensasjon fra en bestemmelse i reguleringsplanen om underjordisk parkeringshus, likeledes omgjøring fra butikk til parkering, en vesentlig endring?

Yrvum beholdt sikker H-plass

Fredag 31.10.14. LM Nyhetsdesk. På nominasjonsmøtet i Akershus Høyre i går kom Tone B. Yrvum fra Vestby enstemmig på 8.-plass som foreslått av nominasjonskomiteen. Yrvum har i dag en framtredende plass i Vestby kommunestyre. Vestbys andre kandidat, Karin Adolfsen, ble utfordret. Men etter avstemming beholdt hun sin 18.-plass med god margin. Opptellingen viste 164/78 stemmer i Adolfsens favør. I siste fylkestingsvalg fikk Høyre 17 representanter. Yrvum står dermed på en sikker plass. Adolfsen har fått den såkalte kampplassen som krever en stor nok framgang for Høyre før hun er inne. Flere partier kjemper om dette mandatet til fylkestinget. Til nominasjonsmøtet i Høyres Hus i Oslo møtte Vestby-foreningen med ti valgte delegater, ledet av ordfører John A. Ødbehr. Av 276 innkalte delegater møtte 243. Vestbys Stig Eyde hadde deltatt i nominasjonsprosessen og hadde en sentral plass da han ble valgt inn i arbeidsutvalget og intervjugruppen.

Vedtatt med én endring

Fredag 31.10.14. Oppdatert 10:12. I det ekstraordinære møtet i plan- og miljøutvalget i går, om parkeringsregimet for Solsiden-prosjektet, ble rådmannens innstilling vedtatt med én endring: Det ble vedtatt krav om frikjøp av åtte parkeringsplasser. Til hastemøtet, der bare denne saken sto på kartet, forelå det et nytt, oppdatert saksframlegg fra administrasjonen. Det bygger i det store og hele på framlegget til det ordinære møtet 20. oktober (se nedenfor), der saken ble utsatt. Her kan du lese og laste ned det oppdaterte framlegget. Vi legger ut lenke til den offentlige møteprotokollen når den foreligger.

 Solsiden: Saksframlegget fra 20. oktober

Publisert torsdag 30.10.14 Det omfattende framlegget kan her leses og lastes ned i pdf-format. De to innledende dokumentene i vår fil er kopi av brev fra kommunen til Son Eiendom AS´ Solsiden-arkitekt, etter utsettelsen i forrige utvalgsmøte, vedlagt den vanlige orientering om klageadgang m.v.

LM-barnets første 6 måneder

Onsdag 29.10.14 Herison.no har lagt bak seg sine første seks måneder på verdensveven. Serverrapporten for det som ennå er et uferdig produkt, tegner et lovende bilde. Besøkstallene dag for dag er stabile, om enn ikke noe vi tar bølgen av. Men tallet på visninger av de 95 ulike sidene som er kommet på plass så langt, er vært høyt. Hvor lang tid tror du leserne bruker når de "er innom"? Alt som er verdt å vite om barnets status leser du HER. 


Solsiden får ekstramøte

Onsdag 29.10.14 07:09. Endret 13:22 Det ekstraordinære møte i plan- og miljøutvalget som ble varslet i går gjelder Solsiden-prosjektet i Son.

I siste utvalgsmøte, 20.oktober, ble administrasjonens framlegg om dispensasjon fra kravene til parkering under terreng (for Sagav. 2, 4 og 6 og Kolåsv. 4) enstemmig utsatt.

Mandag denne uken ble det holdt et møte i bygningsavdelingen med ansvarlig søker, tiltakshaver og utførende entreprenør til stede. Der ble det klarlagt "at de momenter som medførte at saken ble utsatt skal utredes nærmere", for å sitere fra møteinnkallingen som kom per epost i går kveld.

Og i samtale med utvalgsleder Pål Engeseth (H) senere på dagen ble det så gjort avtale om at det skal innkalles til et ekstraordinært møte i utvalget torsdag 30. september kl. 16 der saken skal behandles på nytt.

Engeseth hadde forfall i forrige møte, og plan- og miljøutvalget ble da ledet av nestleder Bodil A. Holter (H).

Ekstraordinært hastemøte i plan- og miljøutvalget torsdag

Tirsdag 28.10.14. Oppdatert 18:54. SISTE: Det er i ettermiddag i all hast innkalt til ekstraordinært møte i Vestby kommunes plan- og miljøutvalg torsdag. Innkallingen kommer fra utvalgseder Pål Engeseth (H) og partiets andre medlem i utvalget, Bodil A. Holter (nestleder). Innkallingen kom telefonisk, blir det nå presisert, og ordinær innkalling med saksliste ventes å komme som epost i kveld.

Hadde 2200 flere sesongbesøk enn på Ocarsborgmuseet

Tirsdag 28.10.14 Registrerte besøk ved Son Kystkultursenter denne sommersesongen endte på ca 8500 per 15. september, framgår det av styrets rapport som ble offentliggjort i går. Den interessante og tankevekkende rapporten gjengis her videre i sin helhet:

Med besøk regner vi alle som har vært innom museet og sett på utstillingen om Jac M. Iversen, samt alle som har vært til stede på arrangementer på senteret; konserter, aktiviteter, brødbaking, fortellerdager, utstillinger (messer). Det er ca 2200 flere enn på Oscarborgmuseet! LES MER.

SLIK oppstår kritikken!

Mandag 27.10.14 REPLIKK fra Hans Chr Aakre Ordfører Ødbehrs bemerkninger til mitt leserbrev om at byggesaker er utenfor ordførerens politiske ansvar, har jeg ingen kommentarer til.

Derimot benytter jeg anledningen til å kommentere kommunens rolle i forhold til private reguleringsplaner, eller som Ødbehr er gjengitt: "Et privat utbyggings- og reguleringsforslag må man bare forholde seg til." Ja, men kommunen kan "forholde" seg forskjellig på Verpet og sjøkanten i Son. I Vestby-skogen er kommunen opptatt av tilrettelegging for store lager, og er nærmest bedriftenes forlengede arm inn i administrasjonen.

Problemet oppstår når kommunen "forholder" seg på samme vis til områder av stor betydning for allmenhetens ferdsel og opphold. Det er her kritikken mot Høyre og ordføreren ligger. Kommunen har ingen selvstendig politisk behandlet plan for Son nord med hensyn til allmenhetens behov for ferdsel og opphold i strandsonen. Kommunen overlater til private eierinteresser å forme reguleringsplanen, som den deretter vedtar. LES MER.

– Langt over mål, Aakre!


Aakre (t.v.) og Ødbehr i en improvisert ordveksling regissert av LM, ombord i Aakres båt "Grosso" ved brygga i Son for noen år siden. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 26.10.14 Hans Chr. Aakre skyter langt over mål når han retter sitt skyts om Solsiden-prosjektet mot meg! Det sier en dels ilter, dels leende ordfører John A. Ødbehr i telefonen til LM. Aakres skarpe innlegg hadde ikke ligget lenge på nettet i går kveld før han meldte seg for en kommentar.

– Frisk debatt er OK, men Aakre burde jaggu vite at jeg som ordfører ikke har hatt noe med dette prosjektet å gjøre i beslutningsprosessen. Alle planer og søknader har vært behandlet i kommunens bygningsavdeling og plan- og miljøutvalget, understreker han. Der er jeg ikke medlem, og jevnt over har det vel vært enighet i utvalget gjennom de mange årene prosjektet har stått på sakskartet. LES MER.

John Ødbehrs politiske ansvar for Son nord

Igangsatte leilighetsbygg i øst-vest-aksen på Solsiden-prosjektet før ny reguleringsplan er godkjent på plass. I bakgrunnen anes litt av Huitfeldtgården. Leserfoto: Hans Chr. Aakre

Lørdag 25.10.14 Leserbrev Solsiden-prosjektet i Son ble markedsført som et Columbi egg: 1) Den gamle Kiwi-en var for lengst gått ut på dato. 2) Behovet for ny butikk på grunn av de ansattes dårlige fysiske arbeidsmiljø og en bygning til nedfalls, gjorde det nødvendig med nybygg. 3) Son trengte flere offentlig tilgjengelige parkeringsplasser som skulle bygges i to etasjers underjordisk parkeringshus

En omfattende utbyggingsavtale med kommunen skulle sikre opparbeiding og grunnervervelse utenfor eiendommen, herunder fortau langs Kolåsveien. For å finansiere de gode formål, tillot kommunen bygging av små-/sjøhusbebyggelse med leiligheter i sjøfronten. Ved salgsstart sommeren 2013 på det som nå ble kalt Solsiden Son uteble det forventede kjøperushet. Parkeringshuset ble så tatt ut av planene, og Kiwi ble (omsider) flyttet til Coop-bygget på Son havn nord. Butikklokalene i Solsiden ble gjort om til parkering. 

De ønskede offentlige parkeringsplassene forsvant helt og holdent fordi parkeringen i lokalene avsatt til butikk, knapt holder til egenparkering for beboere og næringsdrivende på Solsiden. Samme vei gikk utbyggingsavtalen om opparbeiding utenfor byggeområdet, idet kommunen aksepterte å vente på vegesenets arbeider i Kolåsveien. Hvilket vil si på ubestemt tid. LES MER.

EN NYFRISERT LM-FRONT I DAG

Lørdag 25.10.14 Til forskjell fra medier som går på kjekke støtteordninger, kan LM bare ytterst sjelden hive reportasje-oppdrag til en frilanser for et anstendig honorar. En frontredigerer skulle vi så gjerne også holdt oss med i ny og ne. Dette hjertesukk bare for å fortelle at alene arbeid med å holde LM-fronten i tømme med jevne mellomrom krever atskillig med tid. Tid som går på bekostning av mye ventende reportasjearbeid. Som i dag, med en front der røde lys på morgenkvisten varslet om et kommende sammenbrudd i publisererens lengderetning. Kort sagt: Etter vel tre timers fokusert innsats online fra kl. 08, foran to ulike PC-er og to ulike nettlesere for ulike oppgaver, framstår vi før lunsj med en relativt velfrisert front. Så lenge det varer. Mye er tatt bort, noe er kortet ned. Andre saker er flyttet til vårt spesielle arkiv nedenfor den faste forsidetoppen som i praksis utgjør det vi kaller fronten. Alt som er fjernet i dag ligger likevel greit tilgjengelig, kronologisk, via tittellenkene i margmenyens midtfelt t.v. Red.

TIDLIG FØRJULSUTSTILLING

Fredag 24.10.14 Vestby Kunstforening er i år tidlig ute med sin tradisjonelle utstilling før jul, og ønsker hjertelig velkommen til åpning lørdag 1. november kl 12. Med god servering, flott utstilling, kunstlotteri og mini-konsert med Gudny Aspaas. Hun stiller også ut smykker sammen med 11 andre kunstnere. Søndag 2. november forteller (og tegner) vår eminente Donald-tegner Arild Midthun om årets julehefte. Lørdag 8. og søndag 9. november viser vi videokunst fra årets Høstutstilling for dem som ikke rakk å se denne. Særskilt informasjon om dette kommer litt senere. Vestby Kunstforening, Ellen Marie Rode Skaflestad

Plakaten kommer senere i større format her i LM. Men på Herison.no ligger den allerede ute i 750 pixlers bredde. Her er direktelenke.

Overraskelser ventes i viktige valg i Vestby H

Torsdag 23.10.14 Etter en periode med svært sterke personstridigheter og hemmelig fraksjonsvirksomhet i Vestby Høyre, kan det angivelig ventes endel overraskelser ved de to viktige hendelsene som nærmer seg: Foreningens årsmøte 11. november og nomina-sjonsmøtet tidlig i desember.

Størst spenning nå knyttes til det åpne årsmøtet med valg til styret. Det kan komme til å gi noen viktige signaler, ja kanskje også noen føringer, til nominasjonsmøtet. Også dette nominasjonsmøtet, der alle plassene på neste års valgliste unntatt førsteplassen skal besettes, blir åpent for presse og andre interesserte. LES MER.

TREDOBLET besøk på LM i løpet av sju år

Torsdag 23.10.14 Snart 12 år etter den spede start går Lokalmagasinet.no igjen mot et rekordår for besøket. Tendensen er at nettstedet ender på godt over 240.000 besøk for 2014. Et år der vi for første gang så 2000-tallet for en enkelt besøksdag og med flere dager på 1000-tallet eller litt under. Et blikk bakover til 2007 viser at årsbesøket faktisk har tredoblet seg.

Ill.foto: Stock.Exchg

Det gir en gjennomsnittlig årsvekst på formidable 43 prosent.

Men enda bedre: Årsbesøket doblet seg, fra 100.000 til 200.000, i løpet av bare to år fra 2009 til 2011!

Siden disse to gjennom-bruddsårene med en strøm av nye lesere som tidligere ikke hadde oppdaget nettmediet i det nære, har økningen vært mer normal. LES MER.

Selger tomt for 20,6 mill. – får KAFFEFABRIKK

Onsdag 22.10.14. LM Nyhetsdesk 07:41 Kommunen selger en tomt i Vestby Næringspark for 20,6 millioner kroner og får en kaffefabrikk med opptil 50 arbeidsplasser. Nå mangler bare politisk godkjenning etter at det har vært forhandlet med Joh Johannson Kaffe AS i litt over to år. Tomta ligger i Treveien med front mot Osloveien, og det skal oppføres et bygg med et 35 meter høyt forbrenningstårn.

Det blir et såkalt signalbygg som vil kunne ses helt fra E 6. Tomta er på ca 47 dekar. Litt over 25 dekar av dette utgjør selve næringsarealet, resten er omkringliggende grøntareal. Saken skal behandles i formannskapet 27. oktober, og saksdokumentene kom i går i et ettersendt framlegg. Kjøpekontrakten ble undertegnet allerede 26. august med forbehold om at styret i Joh Johannson AS ga sin tilslutning. 

ENESTÅENDE foto fra "Borgen" 9. april 1940

Tirsdag 21.10.14 Et enestående fotografi som publiseres for første gang i Herison.no i dag, viser en tysk offiser i styrrommet på rutebåten DS "Oscarsborg I" som ble bordet underveis fra Son til Oslo tidlig om morgenen 9. april 1940. Med på bildet er også båtens kaptein Ragnvald O. Olsen og styrmann Eivin Jacobsen fra Son. Redaktørens lange artikkel, med bilde også av krysseren "Blücher" og den lette krysseren "Emden" underveis til Norge 8. april, kan du lese HER.

 Nils "Krim" Nordberg til biblioteket

Lørdag 18.10.14 Tirsdag 28. oktober kommer programskaperen og forfatteren Nils Nordberg til biblioteket i Son. Nils Nordberg er født 26.03.1942 i Verdal. Nordberg er ofte omtalt som Norges fremste spesialist på krimlitteratur. Han arbeidet i NRK fra 1966 og fra 1973-2009 som programskaper. Nordberg har satt opp 130 hørespillproduksjoner, mange av dem krim og science fiction. Han var sjef for Radioteatret 1990-1991, har virket som dramatiker, forfatter, anmelder og konsulent for forlag og film. Som instruktør og dramaturg i Radioteatret har Nils Nordberg bl.a. stått bak produksjoner som "Sort messe", "Jernvognen" og serier om Sherlock Holmes, Philip Marlowe, Varg Veum, Julia Tinnberg og Knut Gribb. Men han har også stått bak produksjoner i helt andre sjangre som Bringsværds ”Den himmelske stresskoffert” og Henrik Ibsens ”Hærmennene på Helgeland”. Han har skrevet for tegneseriebladet ”Fantomet”. Nils Nordberg har vært president i Rivertonklubben og vunnet i Kvitt eller dobbelt med emnet Sherlock Holmes. Han er eneste norske medlem i Sherlock Holmes foreningen Baker Street irregulars og har vunnet en rekke priiser og utmerkelser. Hjertelig velkommen til en interessant kveld på Son Bibliotek! Bibliotekets venner i Son 

Son dominerer på "Topp 100"

Fredag 17.10.14 Son dominerer stort på skattelistenes "Topp 100" for Vestby kommune for skatteåret 2013. Hele 60 prosent av de aktuelle skattyterne er hjemmehørende på postnummer 1555. 1540 Vestby, der rundt halvparten av kommunens innbyggere er bosatt, er representert med bare 17 prosent. Til sammenlikning er 1550 Hølen uforholdsmessig sterkt representert med 10 prosent av de listeførte. Det samme kan sies om 1545 Hvitsten med 8 prosent, eller åtte personer om du vil. De siste fem skatter til Vestby, men er oppført med adresse utenfor kommunen.

SKATTELISTENE 2013: Topp 100 i VESTBY kommune 

Kunstnere utfordrer hverandre

Onsdag 15.10.14 Sons tekstilkunstner siden slutten av 1960-tallet, Dorothea Volkart Nordahl, og billedkunstner Ingri Egeberg presenterer en helt ny eksperementell utstilling i Galleri Soon fra lørdag 18. oktober. Kunstnerne har kjent hverandre i 30 år og stilt ut flere ganger sammen. Men i utstillingen VN&E14 utfordrer de hverandre ved å gå inn i hverandres arbeider og utfylle hverandres formspråk. Resultatet er en leken, overraskende utstilling med både alvorlige og humoristiske tablåer. Utstillingen varer til 2. november.

Tone B. Yrvum innstilt som nr. 8 på Høyres liste til fylkestinget

Tirsdag 14.10.14. 10:57 LM Nyhetsdesk. (Foto: Vestby Høyre) Tone Blixøen Yrvum (bildet), kommunestyremedlem for Vestby Høyre, er innstilt som nummer 8 til partiets liste ved fylkestingvalget 2015. Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling ble lagt fram i går, med Anette M. Solli, Bærum, på topp som fylkesordførerkandidat. Deretter følger Gunnar Melgaard, Oppegård, og Lise Hagen Rebbestad, Skedsmo, på tredjeplass. Høyre har i dag 17 plasser i fylkestinget. Interessant nok er Vestbys Karin Ulvestad Adolfsen, tidligere medlem av Vestby kommunestyre, innstilt som nummer 18. Med en lokal kandidat på kampplass kan valgkampen i Vestby få et sterkere fylkesvalgfokus enn på lenge. Vestby er også representert lengre ned på lista. Der står Jan Ove Rikheim på 40. plass blant de 45 som nominasjonskomiteen har innstilt foran nominasjonsmøtet i desember. 

JA til Ødbehr-kurs

Mandag 13.10.14 21:41. Oppdatert senest 14.10.14 12:03 LM Nyhetsdesk Ordføreren ble i Vestby kommunestyre i kveld ikke overraskende innvilget midler til sitt styre- og regnskapskurs med hjelp fra Frp, V og KrF. Det ble innkalt til gruppemøte i H, der den nye gruppelederen Eirin Stuhaug Bolle og hennes fraksjon ikke lenger fikk støtte i eget parti. Bollefraksjonen led dermed sitt andre nederlag på like mange ganger i kommunestyret. LES MER. 

Vi GLEMMER så lett

Mandag 13.10.14 DAGSAKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Vi glemmer så lett selv de nære økonomiske skandalehistorier i Vestby. Ikke minst på ordførernivå. Et omfattende journalistisk graveprosjekt (Halvorsen/Eriksen) i Moss Avis avdekket i 2008 rystende tilstander: Elementære kunnskaper rundt kommunens eierskap var i stor grad ikke "til stede" blant kommunens folkevalte, eller så var de direkte feil. Tung ekspertise fra flere hold slaktet det de hørte. LES MER.

Fortsatt ikke sannsynliggjort at jordflytting blir som ønsket

Mandag 13.10.14 Undertegnede seks organisasjoner etterlyste i begynnelsen av juni et svar på om det er mulig å flytte matjorden på Delijordet slik at kornproduksjonen i ettertid kan bli like høy på de nye arealene. Både IKEA selv og Vestby kommunestyre har lagt dette til grunn for at utbyggingsprosjektet kan realiseres. LES MER.

Fikk stukket til seg Hs forslag

Onsdag 08.10.14 "Piratene" i Vestby Høyre ydmyker nå ikke bare sin partifelle ordføreren ved ikke å støtte hans kurssøknad, i alle fall utad. I formannskapet fikk Høyres eneste stemmeføre representant mens ordføreren var inhabil, stukket til seg et ferdigskrevet notat fra kommunestyregruppas nye leder Eirin Stuhaug Bolle og Anne Grethe Klæboe som satt ringside og fulgte med. LES MER.

Onsdag 08.10.14 RETTET. Under henvisning til sakene nedenfor: Også ingressen til vår reportasje etter formannskapets møte mandag kveld er nå endret. Den oppsummerer nå helt korrekt hva som skjedde med ordførerens søknad. Og mandag i neste uke er det på`n igjen i kommunens øverste organ. Men før vi kommer så langt er det mer å rapportere fra behandlingen av saken i formannskapet. Om hva som skjedde i det stille. Dessuten behandlet formannskapet to andre saker, begge om saker og ting i Son. Red. 

Lurvete saksbehandling

LM-foto: Svein-H. Strand

Tirsdag 07.10.14 Hallo, står det virkelig at Høyre, altså jeg, stemte med fellesforslaget fra KrFs Else Marie Aasen? Jeg stemte på nei-forslaget fra Ole Morten Geving (Sp) som med fem stemmer fikk flertall! Det sier Høyres Stig Eyde (bildet) til LM. Dette var jo lojalt i tråd med pålegget som kommunestyregruppa i forveien hadde vedtatt med gruppelederens dobbeltstemme, tilføyer han.

LES MER.

Seilforeningen seiret i 30 år gammel bryggetvist

Onsdag 01.10.14. Oppdatert 08:38. I en bryggetvist med røtter ca 30 år tilbake har Vestby kommune med rettens hjelp inngått forlik med Soon Seilforening. På 1980-tallet hevdet kommunen plutselig at foreningen hadde inngått et makeskifte slik at den omstridte bryggekanten tilhørte kommunen. Foreningen har nå fått aksept for at det er den som eier dette området. LES MER.

– Vil bli en berikelse av det maritime miljø

Fredag 26.9. Son havnekontors påtrengende behov for et nærliggende lagerbygg, for bl.a. å kunne ta imot miljøfarlig avfall, ser ut til å kunne bli "bare" 100.000 kroner billigere enn først antatt. Til formannskapets møte 6. oktober påpeker rådmannen at kravene til brannsikkerhet og isolasjon er med på å dra prisen opp. Det samme er til en viss grad grunnforholdene. LES MER.

Høyre måtte kjempe for plass i byggekomité for Risil skole

Fredag 19.9. Ett år før kommunestyrevalget forteller protokollen fra mandagens kommunestyremøte om den rene kampvoteringen ved valget av såkalt politisk byggekomité til den store omgjøringen av Risil skole i Vestby. Skulle ikke Høyre få inn sin mann eller kvinne? Så ville det bli en fra hvert parti. Ikke ifølge et fellesforslag fra Annette Mjåvatn (Ap) på vegne av Ap, V, Sp, Frp, SV og KrF. LES MER.

Son hele året – Son Næringsforenings kalender

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. Lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 93256979. JOURNALIST, frilans, Edmund Schilvold, Moss, mobil: 45412458. Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter. E-POST: post@lokalmagasinet.no.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens nyhetsmodul. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i nyhetsmodulen. Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Den nye publisereren er bestilt uten denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Allsangkveld med Nordbykoret

Publisert 20.10.14 Det er etter hvert blitt tradisjon med minst én allsangkveld i Son Viseklubb hver sesong. Torsdag 23. oktober kl. 19:30 er det Nordbykoret som vi prøver å plassere på en fra før fullstappet Son Kro. Det blir allsang og opptredener fra Åpen scene. Nordbykoret består av 40 glade sangere fra Nordby i Ås kommune. De gjester Soon Viseklubb for andre gang. Ikke uten grunn. Som medlem av klubben har korets dirigent Evy Ernsteen samlet gjengen til denne allsangkvelden. Koret vil starte med en minikonsert, som også inneholder kjent stoff og muligheter for publikum til å synge med. I tillegg er kvelden spekket med sanger, så her er en gylden anledning for alle til få tatt frem sangstemmen og  sanggleden. Soon Viseklubb, Øystein Grimsrud Olsen
[25.10.2014]
Vestby holdt stillingen: Nr. 9 i fylket

Publisert 20.10.14 LM Nyhetsdesk 08:53 TV-aksjonen 2014 satte ny rekord og står på morgenkvisten med sluttsummen 239,8 millioner kroner. Med 45,61 kroner per innbygger holdt Vestby stillingen sammenliknet med i fjor. Som i fjor holdt givergleden i Vestby til niendeplass blant de 22 kommunene i Akershus. Og som i fjor ligger resultatat nært landsgjennomsnittet på 46,96 kroner brutt ned på hver av oss. På landsoversikten er det svært tett mellom svært mange kommuner på dette nivået. Her skiller ørene sylskarpt, og Vestby er nr. 304 blant landets 428 kommuner. Svalbard (366,06) og utkantkomunene Utsira i Rogaland (311,71) og Træna i Nordland (280,44) står tradisjonen tro i en klasse for seg. Som i fjor topper Frogn Akershus-lista med 58,88 kroner per innbygger. Og blant de andre nabokommunene: Ås 42,33 og Ski 39,21.

[25.10.2014]
Stygg rykteflom etter budsjettkonferanse

Publisert 15.10.14 En episode under den sosiale delen av Vestby kommunes årlige budsjettkonferanse i Strømstad i slutten av forrige uke har skapt stygge rykter i bygda, basert på uriktige påstander. Giftige tunger er ikke ukjent verken for den ene eller den andre. Men denne historien har også nådd lokale medier i form av tips. Det gjelder også LM. Det er grunn til å be alle raske ryktespredere som løper i politiske sko om å skjerpe seg. Denne historien er det lett å hente ned rett. I LMs postboks lå det i går endog et brev om saken, ikke underskrevet. Et A4-ark med tekst var printet ut, om hva som angivelig hadde skjedd – relativt detaljert og uten forbehold. Arket var så bare brettet, stiftet og påført LMs adresse og porto. Pyton, for å si det sånn. Generelt: Vi ber om å slippe å få anonyme henvendelser, enten de kommer i posten eller på annen måte. Den forrige kom som kjent for kort tid siden, per telefon, med trussel om søksmål. Årsak: Vi hadde brukt et "rettighetsbelagt" bilde av en av Høyres representanter i Vestby kommunestyre. Red.

[25.10.2014]
Vil ikke frigi omkomnes navn

 

Publisert 10.10.14 Dykkeren i 20-årene som omkom i Kjøvangen onsdag var bosatt i Son de siste årene, men er opprinnelig fra Eidsberg i Østfold. Det melder Smaalenene.no i natt. Politiovebetjent Ove Furseth ved Follo politidistrikt opplyser at den omkomnes familie ønsker ro etter den tragiske hendelsen, og vil ikke at navnet skal offentliggjøres. Politiet gjennomfører nå avhør og tekniske undersøkelser for å prøve å avdekke hva som egentlig skjedde utenfor Kjøvangen brygge (bildet), der den omkomne og en annen dykker var i ferd med å gjøre opptak med TV2.

[25.10.2014]
Plateartist Trudvang til viseklubben

Publisert 06.10.14 Torsdag 9. oktober drar vi i gang visekveld nummer tre på Son Kro denne høsten. Vi starter kvelden med en oppvarmingskonsert med Anders Carlsen. Så kjører vi på med konsert med Trond Trudvang. Trudvang er utflytta Harstadværing, nå bosatt i Bærum. Han skriver visene sine på Harstad-dialekt og til fengende melodier som huskes også etter at konserten er ferdig. Noen av visene hans, ”Lisa, Lisa (Ekspeditrisa)” og ”Houston vi har et problem” har blitt skikkelige landeplager og har blitt spilt utallige ganger på radio. Han har to plateutgivelser bak seg: ”Trond Trudvang” (2010) og ”Gode sko” (2012) og jobber for tiden med sin tredje plate. Kveldens konsert blir en fin blanding av gamle hits og nye viser fra hans kommende plate. Vær tidlig ute, i kveld blir det trangt om plassen!  Møt opp og få med deg en stor begivenhet. For Soon Viseklubb, Øystein Olsen

[12.10.2014]
Om kunsten i Norge i 1814

 


Publisert 01.10.14. (Illustrasjon: Fra arrangøren) Et artig bidrag fra Vestby Kunstforening til markeringen av 200-årsjubileet for Grunnloven: Hvordan stod det egentlig til på den hjemlige kunstarena i 1814? Et foredrag av frilans kurator, kunstkritiker og foratter Jan Kokkin som belyser dette, "1814 og kunsten i Norge", blir å høre på Son bibliotek tirsdag 7. oktober kl. 19. Arrangementet er et samarbeid mellom kunstforeningen og Son bibliotek, forteller foreningens leder Ellen Marie Rode Skaflestad. Det blir lett servering og som vanlig på Vestby Kunstforenings sammenkomster: Et kunstlotteri.
[12.10.2014]
Joe Wilson med skulpturer

 


Tirsdag 23.9: Foto: Fra Galleri Soon. Amerikanskfødte Joe Wilson er neste utstiller i Galleri Soon, med skulpturer. Til en forandring har galleriet ikke utstillingsåpning på en lørdag. Fredag 26. september er dagen, og utstillingen varer til 29. oktober.

Keramiker Joe Wilson, født i USA, har sin kunstneriske bakgrunn i treskjæring. Bare 13 år gammel var han en erfaren treskjærer med nasjonal anerkjennelse for sine skulpturer.

Hans yrkeserfaring som krigsveteran og profesjonell sosialarbeider ga ham en dyp og varig sans for mennesker. Dette er senere blitt et bakteppe i utviklingen av hans skulpturer i steingods.

Sonskunstneren Finn Hald ble etter hvert Joes mentor, og han fikk verdifull innsikt i teknikk og metoder.

Joe har verksted i Moss og arbeider som kunstner på heltid. Han har hatt utstillinger i Norge, Danmark, Tyskland og USA, og er innkjøpt av Moss Kommune. 

[08.10.2014]
Mange hadde forfall – kommunestyret ikke fulltallig
Publisert 18.09.14. Mandagens møte i Vestby kommunestyre ble avviklet med bare 33 av 35 plasser besatt. Det er andre gang på få måneder at kommunestyret ikke er fulltallig i et møte. I Høyres gruppe møtte bare ti av de 14 faste medlemmene, samtidig som bare to av gruppas varamedlemmer møtte. Dermed var det totalt to i manko da ordfører John A. Ødbehr (H) satte møtet. Frp, Ap og SV hadde ett forfall hver, men klarte alle å fylle på med varamedlem. Og vi nevner at ikke ukjente Bård Vegar Solhjell møtte som vara, slik at SV-gruppa på to var fulltallig.
[08.10.2014]
6. vara går ut av Høyre-gruppa
Publisert 02.10.14 Høyres 6. vararepresentant i Vestby kommunestyre, Unni Bratland, går ut av gruppa og blir erstattet av nummer 7 Inger-Lise Hvidsten. Bratland meldte i en epost 15. september at hun flyttet ut av kommunen per 1. juli. Hun søker derfor varig fritak fra samme tidspunkt. Kommunestyret skal godkjenne nytt valgoppgjør for Høyre i møtet 13. oktober. De etterfølgende vararepresentantene hos Høyre rykker opp en plass, og ny siste vara, nummer 14, blir da Morten Freddie Olsen. Partiets 14. og siste siste innvalgte representant, Mette Brynildsrud, flyttet på slutten av 2012 bopel til like over kommunegrensen med Moss, på bolifeltet Sjøhagen. I suppleringsvalget i januar 2013 rykket da første vara, Johanne Dønnestad Hauge, opp som fast representant.
[08.10.2014]
Tidkrevende, men nyttig problemjakt
Publisert 25.09.14. Nytt er nytt åpenbart for både maskin og operatør. Etter nok en lang økt klistret til vår nye Acer, fikk vi i ettermiddag løst produksjonsproblemet som overraskende dukket opp i går. Ekstern bistand ble til slutt det avgørende. Som en fin bonus har vi underveis fått en helt nødvendig tilvenning til en PC med muligheter som ikke fantes da vår gamle Dell og de samtidige PC-er så dagens lys for snart ti år siden. Samtidig er endel individuelle innstillinger fra en svært raus Windows-meny også kommet på plass. En god del rundt det å operere vår online redigering og publisering fra en ny PC vil likevel være såpass uprøvd at det ennå er for tidlig å parkere den gamle for godt. Fra i kveld og noen dager framover vil det derfor bli publisert fra to maskiner.  
[04.10.2014]
1-10 av 1795 Neste >>Dagen i dag | Lokalt værvarsel | Lokalværet på svensk | Nøyaktig klokke | Verdensuret | Kalender | Vannstand Son | Aftenpostens 100 siste | Avisforsider

Reklame:

Åpningstider Kiwi Son

Åpningstider Kiwi Sletta

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 

og veiviser:

Kvasir-treff på LM-artikler
LM Hovedstadspuls

Gamle bilder fra Son | Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

LM Innenfor byporten

Moss havn, værdata. |
Drøbaksundet, værdata. | Blåskjellvarsel |

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

Follo politidistrikt

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand
 

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com
* Kongelig Norsk Båtforb.
* Batliv.no
* Seilas.no
* Klassisk Treseiler Klubb
* Seilmagasinet.no
* Fullriggeren "Sørlandet":
* Havseilerklubben
* Maritimstart.no   
*
Foren. for fartøyvern      
*
Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

SVINESUND–VESTBY–OSLO

VAKRA VÄSTKUSTEN

Dynamisk kart, Västra Götaland, på Maps.google.co

Kart, kommunene i landskapet Bohuslän, på Hem.fyristorg.co

Aviser i nordlige Västra Götaland:

STRÖMSTAD: Strömstad Tidning, tre dager i uken; ingen nettutgave.

UDDEVALLA: Bohusläningen, med lokale avdelinger. Bohuslaningen.se

VÄNERSBORG: TTELA, ttela.se

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.    

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene.

Lokalmagasinet.no hadde i 2007 60.000 besøk, og i 2008 85.000 besøk. I 2009 nådde vi såvidt 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. Nå i 2014 ligger vi an til å nå 240.000 besøk.


Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.no

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland