www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 27. jan. 2020
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Vår epost-adresse er: post@lokalmagasinet.com!

LITT FRA TRANGVIKSPOSTEN

Store utfordinger på kapasitet innen sykehjemstjenesten

(26.01.20) Vestby hadde høsten 2019 104 plasser på sykehjemmet en økning på 16 plasser i løpet av to år. Dette er godt over det en økning basert på hva demografiske årsaker skulle tilsi, bemerker rådmann Sjur Authen.

Likevel har kommunen store kapasitetsutfordringer innen sykehjemstjenesten, understreker han i sitt framlegg til handlingsplan for 2020-2023.

Noe av økningen, utover den demografiske utviklingen, mener rådmannen kan tilskrives samhandlingsreformen. Men han trekker her også fram "overflyttingen" av Vestby fra Ahus til Sykehuset Østfold.

BEHOV FOR "NYE GREP"
I tillegg vil behovet for sykehjemsplasser være større fram til Solhøy omsorgsboliger med heldøgnstilbud kommer i drift fra midten av 2022. Det er likevel behov både ut fra brukeres ønsker og behov og økonomiske hensyn å få til nye grep, sier rådmannen.

Hva kan dette være? Det blir i framlegget verken beskrevet eller antydet. Bare som grep "som kan bidra til at behovet for sykehjemsplasser får en moderat utvikling i kommende planperiode."

Sykehjemmet må utvides

(23.01.20) Kommunestyret vedtok i fjor å ta i bruk de siste åtte plassene på Vestby sykehjem.

Budsjettmessig er det lagt inn helårsvirkning fra 2020 som følge av utvidelsen. I tillegg er det lagt inn en styrking i grunn-bemanningen med en sykepleier på natt.

Det er lagt inn 100 millioner kroner til å utvide sykehjemmet det siste året i planperioden 2020-2023. Beløp, tidspunkt og type plasser må på dette stadiet betraktes som "å være av skissemessig karakter", som rådmannen skriver. 

Sykehjemmet samler like avdelinger og funksjoner

(22.01.20) Vestby sykehjem skal 5. og 6. februar gjennomføre en omrokkering for å samle like avdelinger og funksjoner. 1B flyttes opp til 2. etasje og 2A ned til 1. etasje.

► Hele 2. etasje blir da for langtidsopphold, og beboerne vil få en bedre ro i sine hverdager, går det fram av en melding på kommunen hjemmeside.

De som blir berørt av flyttingen vil bli godt ivaretatt. Vi har vurdert behovet for trygghet og videre oppfølging av fast pleiepersonalet som så viktig at personalet flytter sammen med sine beboergrupper. Ingen får nytt personale å forholde seg til, understrekes det.

Ba rådmannen gå i dialog med slalåmklubben for Å HJELPE


Fra en familiedag i anlegget i MARS 2018, da alt klaffet  med vær og snø. LM-foto: Sturla Strand

(21.01.20) I kommunesyrets vedtatte handlings-program og budsjett blir det påpekt at Son slalåmklubb driver et viktig nærmiljøtiltak i slalåmbakken i Son.

Gjennom sitt arbeid gjør de det mulig for barn og unge å drive skiaktiviteter i kommunen. Kommunestyret anser dette som et viktig arbeid som fortjener kommunens støtte.

Kommunestyret vil derfor be rådmannen gå i dialog med klubben for å finne en løsning både når det gjelder fornyelse av heisanlegget og kostnader til vann i forbindelse med snøproduksjon. Resultatet av denne dialogen skal legges fram for kommunestyret, slik at eventuelle konsekvenser kan innarbeides ved revidering av budsjett i 2020, heter det til slutt.

ARKIVSAK med bilder fra Enestående vinterlig familiedag.

Om navnene SON og SÅNER

Gjeldstynget kommune

(15.01.20) Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer. Beregninger har vist at selv med en «normal» lånerente, og med et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, vil det være behov for å kutte 30 millioner kroner i 2020.

Slik var rådmannens ord til kommunestyret da han i desember la fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for perioden 2020-2023.

► Rådmann Sjur Authen mente det er urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter.

Eiendomsskatt på boliger og hytter framstår da som eneste alternativ dersom man ønsker å imøtekomme anbefalingen (fra Fylkesmannen, red. anm.) om 1,75 prosent netto driftsresultat.

► På denne bakgrunn frarådet rådmannen på det sterkeste investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver.

Til toss for dette, vedtok posisjonen (Ap, Bygdelista, Sp og V), med tilslutning fra MDG, SV og Rødt, å øke budsjettrammen for 2020 med 400.000 kroner.

Godt over 300.000 av den økte budsjettrammen er øremerket til det såkalte kulturkvartalet i Vestby sentrum.

Utgiftene til kulturkvartalet skal inndekkes ved at salg av næringseiendommer økes med tilsvarende beløp i fireårsperioden.

H og Frp stemte for sitt eget budsjettforlag, der både kulturkvartalet og valgløftet om svømmehall var skjøvet på til 3. og 4. år i perioden.

På denne måten ønsket partiene å ta høyde for strammere tider og unngå å måtte innføre eiendomssskatt på boliger og hytter.

For 2020 hadde H og Frp lagt inn kostnader for en utvidelse av Grevlingen ungdomsskole i Son, slik at det blir plass for elever fra Hølen også i fortsettelsen. Det vedtatte budsjett baserer seg på at disse elevene skal sokne til Vestby.

De har TIRSDAGSKAFFEN klar

 

(13.01.20) I morgen er det en ny anledning til å stifte bekjentskap med tirsdagskafeen i Son kulturkirke. Og her er tre fra vertskapet som koker kaffe og holder den varm gjennom de fire åpningstimene fra kl. 10.30. På grunn av en misforståelse kom ikke bildet med da det nye tiltaket ble presentert her i LM 9. januar, to dager etter at det ble satt i gang. Fra venstre: Sokneprst Marit Bekken og dagens kjøkkenansvarlige, Anne Britt og Per Gunnar Larsen. Det er også to medhjelpere som går på turnus hver gang; første gang var det Svanhild Larsen og Dag Gjersøe. 

 Tirsdagskafé i Son kulturkirke

(09.01.20) Tirsdagskafé i Son kulturkirke er et nytt trivselstiltak for alle i Son-området. Kafeen åpnet 7. januar, og det var stor og god sosial stemning i peisestua allerede denne første gangen.

Dette var ikke kunngjort så bredt, men jungeltelegrafen må ha gått, for det var likevel et hyggelig oppmøte både av soninger og noen andre.

► Tirsdagskafeen vil nå være åpen hver tirsdag framover, mellom kl. 10:30 og 13:30. Da serveres det kaffe og vafler i peisestua; det er aviskrok og ikke minst trivelig prat!

Det er soknepresten i Vestby, Marit Bekken, som er initiativtaker. Hun opplyser at tirsdagskafeen skal være et trivselstiltak for absolutt alle, for folk i alle aldre som kan på dette tidspunktet, og det er uten noe religiøst tilsnitt.

Tiltaket driftes i samarbeid med seniorkonsulenten i Vesby kommune og «Vi over 60 i Son».

Folk oppfordres til å komme på tirsdagsformiddagene fremover, og ta gjerne med en venn eller to hvis du har besøk, sier Marit Bekken.

Behandles i marsJostushuset, kanskje det første ordinære bolighus som ble oppført i Son, sto på Follo museum i Drøbak før det ble flyttet og gjenoppført på Son kystkultursenter. Her julepyntet en førjulskveld i 2019. LM-foto: Svein-H. Strand

(06.01.20) (Reporter Svein-H. Strand) ‒ Jeg regner med at vi fra administrasjonens side vil kunne fremme saken om kystkultursenter til formannskapsmøtet 2. mars, med påfølgende kommunestyrebehandling 16. mars. Spørsmålene fra LM vil bli utredet og besvart i den saken, sier rådmann Sjur Authen.

Det LM spurte om i dag, var hva kommunen gjør og mener om henvendelsen fra Museene i Akershus. I henvendelsen ble også dette tatt opp:

I pressemeldingen kan man få inntrykk av at MiA ikke kjenner til at Vestby kommune allerede eier grunnen på kystkultursenteret. (Det står at MiA "fra 2020 ønsker å overdra eiendommer og driftsansvar til Vestby kommune.")

Det er vanskelig å se for seg at MiA ønsker å overdra bygninger og inventar kostnadsfritt. Til den politiske behandling, med tanke på de to husene og inventar, bør det da foreligge en verditakst?

Og selvfølgelig: Hvor stort måtte et kommunalt driftstilskudd være for å videreføre driften minst som den er i dag, med lønn til museumsassistenten?

EN TOMTEFADESE OG EN AVSPORING

(05.01.20) (Reporter Svein-H. Strand) Bak beslutningen til Museene i Akershus (MiA) om å fristille seg fra Son kystkultursenter ligger en historie som for offentlig-heten startet i juni 2017. Da var Follo Museum teknisk sett konkurs på grunn av en tomtefadese i vertskommunen Frogn.
 

MiA var samtidig relativt nyopprettet med statlig bistand. Så skjedde det at arbeidet med båtsamlingen på Vollen i Asker sporet av.

På eiersiden til Follo Museum sto Stiftelsen Follo Museum og Haakon Ødegårdens stiftelse. Styreleder for begge var Gjermund Stormoen.

► 14. juni 2017 gikk Stormoen den tunge veien til Follo tingrett med oppbudsbegjæring for den 60 år gamle institusjonen. De var ikke i stand til å betale sine regninger.

Årsak: Pengestrømmen fra planlagte tomtesalg på en stor eiendom nær museet, "Museumsskogen", ble det ikke noe av på grunn av en kommunal omregulering.

"Museumsskogen" ble i sin tid testamentert som gave til museumsformål.

Et søk i dag på nettstedet Proff.no, som henter sine treff fra Brønnøysundregistrene, kommer opp med to meldinger fra konkursregistrene: Stiftelsene er nå inaktive.

Uten den organisatoriske tilknytningen til MiA, hadde Follo museum som sådan, på Seiersten i Drøbak, ikke kunnet drive videre og lønne sine ansatte.

HER ER LENKE til LMs arkivsak fra 25. juni 2017: Follo Museum konkurs!

Har solgt for 200.000 i år

(03.01.20) Mange, mange bekker små blir til en bra stor å på Son kystkultursenter. Tove Lissner i venne-foreningens styre kan fortelle til LM at salget av bl.a. kaffe og vafler fram til før jul hadde innbrakt rundt 200.000 kroner i foreningskassa.

En så høy omsetning på et "lavterskeltilbud" som dette, gir også en pekepinn på hvor mange som har vært innom og blant annet skrevet i gjesteboka (bildet).

Og pinnen, ja den peker på tallet 12.000. Uoffisielt, begge deler. Men likevel.

Gratulerer! St.

– Unikt kunnskaps- og trivselstilbud

(03.01.20. Oppdatert 18:29) Kystkultursenteret er ekstremt populært og et viktig kunnskaps- og trivselstilbud i Son. Jeg både håper og tror at kommunen ser potensialet i et forsterket tilbud for bygda vår. Området har få andre aktiviteter som også er rettet spesielt mot barn, så dette er en viktig satsing.

LES OGSÅ, fra vårt arkiv:

Det sier museumsvert Alex Johannessen (bildet). Han er spent på hvilke muligheter som kan åpne seg hvis kommunen og lokale krefter kan gå sammen om en videre satsing på kystkultursenteret.

Direktør Cecilie Øien ved Museene i Akershus (MiA) slutter seg til dette i pressemeldingen som er sendt ut.

Øien "ser likevel at det er en del utfordringer med å drive kystkultursenteret som et museumstilbud."

MiA har begensede ressurser, og all innsats på kystkulturområdet skal nå innrettes mot Oslofjordmuseet i Vollen i Asker.

Øien sier det er "nødvendig å fokusere på driften av ett sted langs Oslofjorden for å gi publikum et best mulig tilbud."

Direktøren understreker at MiA "ønsker å bistå kommunen så godt vi kan, ved en videre utvikling av stedet."

Kvittet seg med Son kystkultursenter

(02.01.19) Ikke alle våre medlemmer har fått med seg meldingen fra Museene i Akershus (MiA) om "løs-rivelsen" fra Son kystkultursenter fra årsskiftet. Kort fortalt så sier den at MiA, museene i Akershus, som i 2011 overtok eierskap og drift av bygningene på Son kyst-kultursenter, ikke lenger ønsker å drive dette.

Som mange vil huske, kom MiA i økonomiske vanskeligheter gjennom byggingen av museet i Vollen i Asker. Derfor skal de nå primært konsentrere seg om å drifte dette museet.

Ifølge pressemeldngen arbeides det nå med at Vestby kommune overtar Son kystkultursenter. Kommunen eier jo allerede grunnen.

Fra Vestby kommune ved ordfører Tom Anders Ludvigsen har vår foreningsleder Tom Braaen fått beskjed om å holde fram med arbeidet, slik foreningen driver og har planlagt driften framover.

Når vi få nærmere beskjed fra Vestby kommune, kommer vi tilbake med mer informasjon.

Son kystkultursenters venner. Styret

Kongelig besøk på båtutstilling

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Funnet i Kolåsveien 2 med metalldetektor

LM-foto: Svein-H. Strand

(10.11.19) En metalldetektor er kjekt å ha for dem som ønsker å avdekke gamle saker under bakken. På denne måten ble disse sju gjenstandene funnet på den terasserte nedre del av eiendommen Kolåsveien 2. Det er der det mye omtalte spisslønnetreet nylig måtte felles i forbindelse med anleggsarbeidene i Kolåsveien. Vi ser tre mynter og en nøkkel, mens de tre andre gjenstandene vanskelig kan identifiseres sikkert uten faglig hjelp. Gjenstandene befinner seg nå hos Apoteket i Son rett over gata, der bildet ble tatt. En sak å komme tilbake til, dette.
[28.12.2019]
INFOTERMINALEN revidert

(09.12.19) Siden INFOKANALEN, med lenker til viktige nytteressurser på internett, har fulgt LM i rundt ti år. Tallet på sidevisninger har vært varierende, for ikke å si at det har gått i bølgedaler. Redaksjonen har dessverre forsømt både å sjekke for "råtne lenker" og legge inn flere lenker av samme sort.

► I dag har vi gjennomført en full revisjon. Det medførte at to lenker ble oppdatert, mens én ble slettet fordi hjemmesiden ikke lenger finnes.

Gjennom 2019 har vi blinket ut aktuelle kandidater til en utvidet liste. Blant disse vil vi velge ut en håndfull som skal publiseres fram mot årsskiftet. Vi legger lista litt høyt, for å si det sånn. Blir det mange flere lenker, løper vi faren for at siden blir uoversiktlig og kanskje litt triviell.

Men følg med, følg med! Allerede den reviderte lenkesamlingen kan trygt kalles pekere til verdifull informasjon - der du vil kunne søke deg fram til det som akkurat du vil kunne ha nytte av i hverdagen. Red.
[23.12.2019]
Velkommen til en fin førjulsstund!
(19.12.19) Son kystkultursenter holder åpent også kommende helg, lørdag 21. og søndag 22.12. Kom og nyt en koselig førjulsstund hos oss! Vi har verken stress eller kjøpepress!

I ROMJULEN er det åpent lørdag 28. og søndag 29.12. Åpningstiden er som vanlig kl.12.00-16.00.

Son kystkultursenters venner. Styret
[23.12.2019]
Julefortellinger i Jostushuset
(13.11.19) Lørdag 14. desember inviterer vi til fortellerstund om Nissen, og andre julefortellinger som du kanskje aldri har hørt før. Hjertelig velkommen til julehygge i Jostushuset, der Tore Rahn har fortellerstund!

Han begynner kl.13.00. Fortellingene passer både små og store, og inngangen er gratis.

Julegrøt med saft kan du kjøpe i kafeen, og alle finner mandelen! Gløgg selges også samme sted.

Kafeen er åpen som vanlig med kaffe, varm sjokolade og rømmevafler med mer kl.12.00-16.00. Kom og kos deg med en rolig stund hos oss!

Son kystkultursenters venner. Styret
[16.12.2019]
Velkommen til å starte adventstiden!

(28.11.19) Søndag den 01.12., første søndag i advent, kl.15.30:

- vil vår leder Tom Braaen si oss noen ord i anledning adventstiden

- tenner vi julelysene på Son kystkultursenter

- spiller Son Etter Frokost for oss

Kafeen er åpen fra kl.12.00. Hjertelig velkommen!

Son kystkultursenters venner. Styret

[03.12.2019]
Jubileumsjazz i Kulturkirken

(16.11.19) Lørdag 16. november kl. 1500 er det jazzkonsert i Son Kulturkirke.

Arrangør for prosjektet Jubileumsjazz er Sonskoret Soon Blandede Kor, og med en jazztrio samt sangere fra vokalklassen på Follo folkehøgskole. Dirigent: Christian Killengreen. Vokal: Agnes Born.

Her får du høre låter blant det ypperste innen klassisk jazzmusikk av kjente jazzkomponister som eksempelvis Cole Porter, Duke Ellington, Louis Armstrong, Irving Berlin, George Gershwin og "Fats" Waller.

Jazztrioen består av Øyvind Denstad, piano, Torstein Kinn, kontrabass, og Roger Gundersen, trommer.

Ingen grunn til å sitte hjemme i regnværet, møt opp til en hyggestund med flott musikk!

Billetter kr. 200,- selges ved inngangen.

For koret: Dag N. Gjersøe (Se for øvrig plakat på Facebook / Her i Son.)

[18.11.2019]
"Son stasjonsbibliotek neste!"

(16.10.19.) I "varmestua" på Sonsveien stasjon har pendlere og andre reisende fått et ubetjent bibliotek med bøker, magasiner, cd-er og filmer de kan ta med på reisen og levere tilbake, selvfølgelig. Alt er alles. Initiativtaker og "stasjonsbibliotekar" Anja Brenna kan endatil konstatere at beholdningen har vokst siden åpningen for en drøy måned siden. Og som med andre ting: På Facebook har det vært god hjelp å finne ikke minst med tanke på at det bør være et vist spenn i utvalget. Det er bare å gratulere med det som kan være landets eneste tilbud i sitt slag! Overskriften måtte jo da bli som den ble. (Tekst og foto: Svein-H. Strand)
[04.11.2019]
Sagn, eventyr, historier i Jostushuset
(24.10.19) Lørdag 26. oktober har Alex fyrt opp i Jostushuset, og kl.13 forteller Tore Rahn sagn, eventyr og historier i god, gammel fortellerstil.

Hjertelig velkommen til en hyggelig fortellertime, som passer for liten og stor. Du kan kjøpe varm sjokolade med krem og rømmevafler i kafeen og ta med inn i Jostushuset! Det er gratis inngang.

Son kystkultursenters venner. Styret
[01.11.2019]
GRATIS? – LISSOM!


(04.10.19) (Leserbrev) Det er positivt at Movar kommer rundt og tar imot ulike typer farlig avfall. Men «markedsføringen» av det bør de ikke kalle for gratis. For vi betaler jo selv for det gjennom renovasjonsgebyret. Eller tar jeg feil, og at det er noen rike onkler/tanter i distriktet som støtter Movar med friske, grønne miljøpenger? Helge Falkenberg, Kjøvangen

[23.10.2019]
Det tradisjonelle sildebord!

Illustrasjonsfoto: shutterstock

(13.03.19) Hjertelig velkommen til vårt tradisjonelle sildebord fredag 8. november kl. 19. Vi byr på tradisjonelt program med tradisjonell meny til tradisjonell pris. kr 300, alt inkludert.

Som mange av dere vet, har vi bare 40 sitteplasser, så vær rask med din påmelding som epost til tove.lissner@online.no. Vi sees, medbrakt GODT HUMØR!

Son kystkultursenters venner. Styret
[20.10.2019]
1-10 av 2105 Neste >>Folkevalgte

Nye busstider: Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.
Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64957348

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com


DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland